Ο δικός μας σταυρός,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Γερόντισσας Χαριθέας (13Απρ2000+),

Στήν γῆν αὐτήν δέν ὑπάρχει ὁλοκληρωμένη εὐτυχία. Ὁ ἄνθρωπος στενάζει, ἔστω καί ἄν τά δεσμά του εἶναι χρυσᾶ. Αὐτή εἶναι ἡ μοίρα τῶν ἀνθρώπων,

Πρέπει νά φιλοσοφήσῃς εἰς τήν ζωήν, διά νά σηκώσῃς τό βάρος της γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ξένοι καί πάροικοι. Οἱ δρόμοι πού θά μᾶς φέρουν κοντά Του, εἶναι ὅλοι ἀνηφορικοί καί πλήρεις ἐμποδίων,

Πρότυπον εἶναι ὁ Ἴδιος φορτωμένος τον Σταυρόν καί ἀναβαίνων τόν Γολγοθᾶν. Ἔτσι ἄν θέλωμεν νά ἔχωμεν μέρος μαζί Του, εἶναι ἀνάγκη νά σηκώσωμεν σταυρόν, μέ αὐταπάρνησιν καί αὐτόθυσίαν,

Ἄς τρέχωμεν κοντά Του διά τῆς προσευχῆς καί δεν μᾶς ἐγκαταλείπει,

Ὁ καθένας ἀπό μᾶς βλέπει τόν σταυρόν του βαρύ και ἀσήκωτον, ὅμως βλέποντας καί τούς ἄλλους σταυρούς πού ὁ κόσμος σηκώνει, βλέπομεν πώς ὑπάρχουν ἀσυγκρίτως βαρύτεροι καί ἐξ ἄλλου δέν εἴμαστε μόνοι,

Εἶναι ἔτοιμος ὁ Κύριος νά μᾶς βοηθήσῃ διότι Αγαπᾶ. Οἱ δυσκολίες θά περάσουν καί θά ἀναπολῇς μέ εὐχαρίστησιν τούς κόπους τούτους πού ἀσφαλῶς σέ ὁδηγοῦν κοντά Του,

Ἐντρύφημά σου καί συντροφιά σου καί παρηγοριά σου, ἄς εἶναι πάντοτε ὁ Νυμφίος Χριστός καί δέν θά καμφθῇς ἀπό τίς δυσκολίες καί τούς σωματικούς κόπους,

Ἀδυνατοῦμεν ὅταν πιστεύσωμεν ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἐγκατέλειψε. Αὐτό εἶναι τέχνη καί παγίδα τοῦ πειρασμοῦ, διά νά ἐλαττώσῃ τόν ζῆλον μας,

Ὁ Κύριος εἶπε ὅταν νομίζετε ὅτι εἶμαι μακράν σας, τότε εἶμαι πληρίον σας,

την ευχή της αγίας αδερφής να ‘χουμε και τη μνήμη του βίου και του λόγου της,