Ο μητροπολίτης Αντώνιος Bloom περιγράφει δυο εικόνες τις Μεταμορφώσεως,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ό Μητροπολίτη; Άντώνιος (Bloom) δίνει μιά καταπληκτική περιγραφή δύο εικόνων της Μεταμορφώσεως πού  είδε στήν Μόσχα, ή µία του Άντρέι Ρούµπλιωφ καί ή αλλη του Θεοφάνους του ‘Έλληνα.

”Η Μεταμόρφωση του Κυρίου”    Αντρέι Ρουμπλιώβ

Ή είκόνα του Ρούµπλιωφ δείχνει τόν Χριστό µέσα στήν λαµπρότητα των έκθαµβωτικά λευκών του ενδυµάτων, πού χύνουν φώς στό κάθετι γύρω τους. Τό φώς αυτό πέφτει στούς µαθητές, στά Όρη καί στούς βράχους, σέ κάθε φύλλο γρασιδιού. Μέσα σ’ αυτό τό φώς, πού είναι … ή θεία δόξα, στό ίδιο τό θείο φώς, τό άχώριστο άπό τό Θεό, όλα τά πράγµατα άποκτούν τήν ένταση της ύπαρξής τους πού δέν είναι δυνατό νά τήν έχουν µέ άλλο τρόπο’ µέσα σ’ αυτό τό φώς φθάνουν στήν πληρότητα της πραγµατικότητας τήν όποία µπορούν νά κατέχουν µόνο “εν Θεώ”.

”Η Μεταμόρφωση του Κυρίου”  Θεοφάνη του Έλληνα

Στήν άλλη είκόνα “τά ρούχα του Χριστού είναι ασηµένια µέ γαλάζιες σκιές, καί οί άκτίνες του φωτός πού χύνονται γύρω είναι έπίσης λευκές, άσηµένιες καί
γαλάζιες. Τά πάντα δίνουν τήν εντύπωση της µικρότερης εντασης. Κατόπιν άνακαλύπτουµε πώς όλες αύτές οί άκτινες φωτός πού προέρχονται άπό τή Θεία Παρουσία … δέν άνακουφίζουν τά πράγµατα άλλά τούς δίνουν διαφάνεια.
΄Εχεις τήν εντύπωση πώς αύτές οί άκτίνες του θείου φωτός αγγίζουν τά πράγµατα καί βυθίζονται µέσα τους, τά διαπερνούν, άκουµπούν κάτι µέσα τους έτσι ώστε άπό τόν πυρήνα αυτών των πραγµάτων, όλων των κτιστών, νά άντανακλαται τό ίδιο φώς πού φωτίζει ώς εάν ή θεία ζωή νά εχει επιταχύνει τίς ίκανότητές τους, τίς δυνατότητες όλων των πραγµάτων νά τήν πλησιάζουν. Τή στιγµή εκείνη πραγµατοποιείται ή έσχατολογική κατάσταση, πού σύµφωνα µέ τόν απόστολο Παύλο, είναι «τά πάντα καί εν πασι Θεός» 

Από το βιβλίο του Καλλίστου Γουέαρ«Η εντός ημών βασιλεία»εκδ.Ακρίτας