Αστρολογία και πίστη

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Επειδή έχουμε “κουραστεί” να ακούμε
ανθρώπους που δηλώνουν Χριστιανοί να πιστεύουν στην αστρολογία, παραθέτουμε το
ακόλουθο απόσπασμα από τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό:
   

«Οι ει­δω­λο­λά­τρες ι­σχυ­ρί­ζον­ται ό­τι
η ζω­ή μας κα­θο­ρί­ζε­ται α­πό την α­να­το­λή, τη δύ­ση και την σύγ­κρου­ση αυ­τών
των ά­στρων, δη­λα­δή του ή­λιου και της σε­λή­νης· και με αυ­τά βέ­βαι­α α­σχο­λεί­ται
η α­στρο­λο­γί­α. Ε­μείς ό­μως υ­πο­στη­ρί­ζου­με ό­τι μπο­ρεί κά­ποι­α συμ­βάν­τα
να προ­έρ­χον­ται α­π’ αυ­τά, ό­πως η βρο­χή και η α­νομ­βρί­α, η ψύ­χρα και η ζέ­στη,
η υ­γρα­σί­α και η ξη­ρα­σί­α, οι ά­νε­μοι και τα πα­ρό­μοι­α· σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση
ό­μως δεν ε­ξαρ­τών­ται οι πρά­ξεις μας. Δι­ό­τι ο Δη­μι­ουρ­γός μας έ­πλα­σε αυ­τε­ξού­σιους, να εί­μα­στε υ­πεύ­θυ­νοι
για τις πρά­ξεις μας. Ε­άν, ό,τι κά­νου­με το ο­φεί­λου­με στην κί­νη­ση των α­στέ­ρων,
τό­τε το κά­νου­με κα­τα­ναγ­κα­στι­κά· και ό,τι γί­νε­ται κα­τα­ναγ­κα­στι­κά,
δεν εί­ναι ού­τε α­ρε­τή ού­τε κα­κί­α. Ε­μείς ό­μως ι­σχυ­ρι­ζό­μα­στε
ό­τι τα ά­στρα δεν εί­ναι η αι­τί­α κα­νε­νός α­π’ αυ­τά που συμ­βαί­νουν, ού­τε
αι­τί­α δη­μι­ουρ­γί­ας των δη­μι­ουρ­γη­μά­των ού­τε αι­τί­α κα­τα­στρο­φής αυ­τών
που φθεί­ρον­ται· αλ­λά μάλ­λον εί­ναι προ­μη­νύ­μα­τα βρο­χών και αλ­λα­γής των
α­έ­ρων».