Πατριωτισμός τότε και τώρα

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Τάκης Θεοδωρόπουλος, Καθημερινή 28/10


 Ο Ορ­γου­ελ ξε­χω­ρί­ζει τον πα­τρι­ω­τι­σμό α­πό τον ε­θνι­κι­σμό.
Πα­ρα­θέ­τω α­πό μνή­μης τους ο­ρι­σμούς. Ε­θνι­κι­σμός, λέ­ει, εί­ναι η λα­τρεί­α
των συμ­βό­λων, πε­ρι­χα­ρα­κώ­νει τη σκέ­ψη και τα αι­σθή­μα­τα σε μια ά­καμ­πτη
πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η ο­ποί­α α­κυ­ρώ­νει τη ζω­ή και την Ι­στο­ρί­α. Εί­ναι έ­να
υ­πε­ρε­γώ που δεν α­νέ­χε­ται την κρί­ση, και τις κρί­σεις. Ε­θνι­κι­στής, ας πού­με,
εί­ναι ό­ποι­ος λέ­ει «ό­ταν ε­μείς χτί­ζα­με τον Παρ­θε­νώ­να ε­σείς τρώ­γα­τε
βα­λα­νί­δια»…