ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ο ΛΑΤΡΗΝΟΣ (Ο ΕΝ ΠΑΤΜΩ)

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

 

      
Ο
Ό­σιος Χρι­στό­δου­λος γεν­νή­θη­κε στην Μ. Α­σί­α, στα πε­ρί­χω­ρα της Νι­και­ας
της Βι­θυ­νί­ας πε­ρί το 1024. Οι ευ­σε­βείς και ε­νά­ρε­τοι γο­νείς του Θε­ό­δω­ρος
και Άν­να του έ­δω­σαν το ό­νο­μα Ι­ω­άν­νης. Α­πό
την ε­φη­βι­κή του η­λι­κί­α φλε­γό­ταν α­πό τον πό­θο να α­κο­λου­θή­σει την ο­δό
του μο­να­χι­κού βί­ου, και οι γο­νείς του φο­βού­με­νοι μή­πως τον χά­σουν α­πό
κον­τα τους ε­πέ­με­ναν να νυμ­φευ­θεί, αλ­λά πριν α­πό τον γά­μο α­πο­φά­σι­σε
να α­κο­λου­θή­σει την κλή­ση του Θε­ού και έ­φυ­γε κρυ­φά α­πό το χω­ριό του,
κα­τα­φεύ­γον­τας στο ό­ρος Ό­λυμ­πος της Μυ­σί­ας ό­που υ­πήρ­χαν πολ­λά μο­να­στή­ρια
και κελ­λιά.

                     Ε­κεί
στον Ό­λυμ­πο, ο Ι­ω­άν­νης έ­γι­νε δό­κι­μος “τε­θείς υ­πό την δι­δα­σκα­λί­αν και την δι­α­παι­δα­γώ­γη­σιν
του προ­η­γου­μέ­νου της ι­ε­ράς ε­κεί­νης ποί­μνης “…