Ο­μι­λί­α εις την Θεί­αν Με­τα­μόρ­φω­σιν του Κυ­ρί­ου

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschatoΑ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου Πα­λα­μά
(νε­ο­ελ­λη­νι­κή α­πό­δο­ση)
Ο Προ­φή­της Η­σα­ΐ­ας προ­εί­πε για το ευ­αγ­γέ­λιο ό­τι
«λό­γο συν­τε­τμη­μέ­νο θα δώ­σει ο Κύ­ριος ε­πί της γης» (Ησ. 10, 25). Συν­τε­τμη­μέ­νος
λό­γος εί­ναι ε­κεί­νος, που μέ­σα σε λί­γες λέ­ξεις πε­ρι­κλεί­ει πλού­σιο νό­η­μα.
Ας ε­πα­νε­ξε­τά­σου­με λοι­πόν σή­με­ρα ό­σα έ­χου­με εκ­θέ­σει κι ας προ­σθέ­σου­με
ό­σα υ­πο­λεί­πον­ται, για να εμ­φο­ρη­θού­με α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό τα ε­να­πο­κεί­με­να
ά­φθαρ­τα νο­ή­μα­τα και ο­λό­κλη­ροι να κα­τα­λη­φθού­με α­πό τα θεί­α…