Ένα νέο βιβλίο!

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Μό­λις κυ­κλο­φό­ρη­σε α­πό τις εκ­δό­σεις Γρη­γό­ρη το βι­βλί­ο του Σω­τη­ρί­ου
Ν. Κόλ­λια, Λα­τί­νοι και Ορ­θό­δο­ξοι στη Magna Graecia του 13ου αι­ώ­να, με προ­λε­γό­με­να
του Πρωτ. Γε­ωρ­γί­ου Δ. Με­ταλ­λη­νού

Στο βι­βλί­ο συμ­πλέ­κε­ται στο διά­βα της ι­στο­ρί­ας
ο χώ­ρος της Κα­τω Ι­τα­λί­ας με μια πό­λη, το Ό­τραν­το (Υ­δρούς), με έ­ναν μο­να­χό,
τον Νι­κό­λα­ο και με μια μο­νή, τη μο­νή του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Κα­σού­λων στην
Α­που­λί­α, δι­α­τρα­νώ­νον­τας πως ελ­λη­νι­σμός και Ορ­θο­δο­ξί­α πα­ρέ­με­ναν
ζων­τα­νά στοι­χεί­α της Δύ­σης του­λά­χι­στον μέ­χρι τον 15ο αι­ώ­να.