Χωρίς σχόλιο…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ό­πως α­να­κοί­νω­σε η Υ­πα­τη Αρ­μο­στεί­α του
ΟΗΕ, το 2016 οι πρό­σφυ­γες και οι ε­σω­τε­ρι­κά ε­κτο­πι­σμέ­νοι έ­φτα­σαν τα
65,6 ε­κα­τομ­μύ­ρια. Κά­θε τρί­α δευ­τε­ρό­λε­πτα έ­νας α­κό­μα άν­θρω­πος αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο του
λόγω πο­λέ­μων, δι­ώ­ξεων κι  α­πό την ακραία φτώ­χεια. Ας το θυμόμαστε αυτό τις ώρες που γκρινιάζουμε για τις δυσκολίες της ελληνικής πραγματικότητας…