ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Κείμενο που εκφωνήθηκε από τον πρωτ. Βασίλειο Χριστοδούλου 
στην παρουσίαση του βιβλίου του π. Χριστοδούλου Μπίθα,
 στο Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Ἱ.Ν.Παμ­με­γί­στων
Τα­ξια­ρχῶν Μο­σχά­του (15.1.17)

 Έ­νας α­π’ τους με­γά­λους ποι­η­τές και κρι­τι­κούς
του 19ου αι­ώ­να ο Στε­φάν Μα­λαρ­μέ (Stéphane Mallarmé) εί­χε
πει πως «τα πάν­τα στον κό­σμο
υ­πάρ­χουν για να κα­τα­λή­ξουν σ’ έ­να βι­βλί­ο».
Ε­γώ θα πρό­σθε­τα – δι­ευ­ρύ­νον­τας ερ­μη­νευ­τι­κά τη σκέ­ψη του Μα­λαρ­μέ,
πως υ­πάρ­χουν για να κα­τα­λή­ξουν σε μί­α συ­νάν­τη­ση, για να κοι­νω­νη­θούν
σε μί­α σχέ­ση, για να γνω­στο­ποι­η­θούν μέ­σα α­πό μια α­νά­γνω­ση, για να ι­δω­θούν
μέ­σα α­π’ τη σχι­σμή του πό­νου, α­π’ τη ρωγ­μή του θα­νά­του· υ­πάρ­χουν ώ­στε
κά­ποι­ος, κά­πο­τε, να τα α­να­δε­χθεί.