Ἀνεβαίνοντας τήν Κλίμακα

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

«Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό
δάκρυα οὔτε ἐπιθυμεῖ νά πενθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ὀδύνη
τῆς καρδιᾶς του, ἀλλά μᾶλλον νά τόν βλέπει νά ἀγάλλεται καί νά εὐθυμεῖ ἐσωτερικά ἀπό
τήν ἀγάπη του πρός Αὐτόν» (Λόγος Ζ΄)
«Ὅσο ὑψηλή καί ἄν εἶναι ἡ ἀσκητική μας ζωή, ἐάν ἡ καρδιά
μας δέν εἶναι εὐαίσθητη στήν ὀδύνη, ἀποβαίνει νοθευμένη καί ἀνωφελής ἡ πνευματική
ζωή» (Λόγος Ζ΄)
«Ὅποιος ἀπέκτησε ἀγάπη διεσκόρπισε χρήματα. Ὅποιος ὅμως ἰσχυρίζεται
πώς συμβιβάζει στήν ζωή του καί τά δύο, αὐταπατήθηκε…. Μήν ἰσχυρίζεσαι ὅτι
μαζεύεις χρήματα γιά τούς πτωχούς. Διότι δύο μόνο λεπτά ἀγόρασαν τήν οὐράνιο
Βασιλεία (Λκ. κα΄2)  (Λόγος ΙΣΤ΄)
«Ἐπονήρευσε ἄσχημα ἡ παροῦσα γενεά καί κυριεύθηκε ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀπό
τήν οἴηση καί τήν ὑποκρισία. Ἴσως νά παρουσιάζει σωματικούς κόπους
σάν ἐκείνους τῶν ἀρχαίων Πατέρων, ἀλλά δέν ἀξιώνεται νά λάβει
καί τά χαρίσματα ἐκείνων. Ἄν καί, νομίζω, ποτέ ἄλλοτε ὅσο
σήμερα ἡ ἀνθρώπινη φύση δέν εἶχε ἀνάγκη ἀπό χαρίσματα.
Δικαίως ὅμως τό πάθαμε αὐτό, γιατί ὁ Θεός δέν ἐμφανίζεται στούς
κόπους, ἀλλά στήν ἁπλότητα καί στήν ταπείνωση» (Λόγος ΚΣΤ΄)
Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης