Βιβλιοπαρουσίαση – Α­να­ζη­τών­τας την α­γι­ό­τη­τα

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ε­ρω­τα­πο­κρί­σεις
Ορ­θό­δο­ξου Προ­βλη­μα­τι­σμού πε­ρί Α­γι­ό­τη­τας,
εκδ. Γρη­γό­ρη 2016

της
Ειρή­νης Κου­τρέ­τση, φιλολόγου
Στο σταυ­ρο­δρό­μι
της α­γω­νί­ας της ψυ­χής και της ε­πι­στή­μης,­ που γί­νε­ται με­ρά­κι και βί­ω­μα,
γεν­νή­θη­κε αυ­τό το νέ­ο βι­βλί­ο, που έρ­χε­ται να δι­ευ­κρι­νί­σει ό­σα α­γνο­ού­σα­με
ή ό­σα δεν εί­χα­με συ­νει­δη­το­ποι­ή­σει πως εί­χα­με πα­ρερ­μη­νεύ­σει. Έρ­χε­ται
να υ­πεν­θυ­μί­σει ένα λη­σμο­νη­μέ­νο ό­ρα­μα, να γε­φυ­ρώ­σει το χά­σμα που α­φή­σα­με
να α­να­πτυ­χθεί με­τα­ξύ ημών και των α­γί­ων.
Ο
Διδάκτωρ Θεολογίας Σωτήριος Κόλλιας, λοι­πόν, κα­τα­θέ­τει στο τρί­το κα­τά σει­ρά
δι­κό του βι­βλί­ο που κυ­κλο­φο­ρούν οι εκ­δό­σεις Γρη­γό­ρη, α­πο­τε­λέ­σμα­τα
ε­πι­στη­μο­νι­κής θεολογικής έ­ρευ­νας και υπαρ­ξια­κής α­να­ζή­τη­σης κα­ταρ­ρί­πτον­τας
αρ­κε­τές πα­ρε­ξη­γή­σεις σχε­τι­κά με την α­γι­ό­τη­τα. Χρη­σι­μο­ποι­ών­τας
έ­ναν λό­γο α­πλό μα και πυ­κνό, θε­ο­λο­γι­κά άρ­τιο μα καί εύ­λη­πτο, α­παν­τά
σε 77 ε­ρω­τή­μα­τα καί­ρια για τον με­τα­νε­ω­τε­ρι­κό άν­θρω­πο με ε­πι­χει­ρή­μα­τα
και πη­γές πολ­λές. Τα γνω­ρί­σμα­τα και η τι­μή των Α­γί­ων, η σχέ­ση τους με
ε­μάς, τους άλ­λους και τα πά­θη, η α­γι­ο­κα­τά­τα­ξη και οι εκ­φρά­σεις πε­ρί
αγι­ό­τη­τας α­να­τέ­μνον­ται στα σχε­τι­κά κε­φά­λαι­α χά­ρη σε ­προ­τασσόμε­νες
ουσι­α­στι­κές ερω­τή­σεις.
Προς ε­πίρ­ρω­ση
των α­να­γρα­φο­μέ­νων δια­ρκώς στα­χυ­ο­λο­γούνται σχε­τι­κά κεί­με­να α­πό
την Α­γί­α Γρα­φή και τους Πα­τέ­ρες αλ­λά και πα­ρα­δείγ­μα­τα α­πό το Γε­ρον­τι­κό,
λό­γοι νε­ό­τε­ρων Αγί­ων ή αν­θρώ­πων ευ­αί­σθη­των. Το κεί­με­νο δι­α­βά­ζε­ται,
έ­τσι, και τμη­μα­τι­κά και δί­νει τρο­φή για σκέ­ψη ­μα, κυ­ρί­ως, ευ­ερ­γε­τεί
την ψυ­χή που α­να­θάλ­λει, α­να­θαρ­ρεί. Οι πα­ρα­λί­γο τρι­α­κό­σι­ες σε­λί­δες
του απο­πνέ­ουν και εμ­πνέ­ουν μια ει­κό­να των φί­λων του Χρι­στού ό­λο α­γά­πη,
φως και ευ­χα­ρι­στί­α, μια ευ­και­ρί­α για συ­νο­δοι­πο­ρί­α. Κα­λο­τά­ξι­δο!