Επί πονηρούς και αγαθούς

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

“Αυτός που κατώρθωσε την
πραγματική προσευχή και απέκτησε την αγάπη, δεν διακρίνει τις διαφορές μεταξύ
των πραγμάτων. Δεν διακρίνει τον δίκαιο από τον αμαρτωλό, αλλά αγαπά με τον
ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους και δεν κατακρίνει κανένα, όπως ο Θεός ανατέλλει
τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους”.

 

Νικήτας Στηθάτος