Τι είναι προσευχή;

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μόνο
ἡ προσευχὴ πού βγαίνει ἀπὸ καρδιά πού εἶναι γεμάτη ἐλπίδα καὶ πίστη ἀκούγεται ἀπὸ
τὸν Θεό. Ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὸ ἡ προσευχὴ θέλει ἐπιμονή. Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι δέν θὰ
λάβουμε ἀμέσως αὐτὸ πού ζητᾶμε. Πρέπει νά δείξουμε ὅτι εἶναι σταθερὴ ἡ ἐλπίδα
πού ἔχουμε στόν Θεὸ καὶ ἡ ἐπιμονὴ σ’ αὐτὰ πού ζητᾶμε. 

– Τί εἶ­ναι ἡ
προ­σευ­χή, Γέ­ρον­τα;
– Ἡ τα­πεί­νω­ση
εἶ­ναι ἡ βά­σις. Τὴν τα­πεί­νω­ση τὴν δί­νει ὁ Θε­ός. Δὲν μπο­ρεῖς νὰ τὴν ἀ­πο­κτή­σεις
μό­νος σου. Δὲν γί­νε­ται. Σοῦ τὴν δί­νει Ἐ­κεῖ­νος.
– Πῶς σοῦ τὴν
δί­νει, Γέ­ρον­τα;
–  Ἔ, πρέ­πει
νὰ κά­νεις με­ρι­κὰ πράγ­μα­τα… Νὰ μὴν κρα­τᾶς κα­κί­α, νὰ ἔ­χεις ἁ­πλό­τη­τα,
νὰ κά­νεις με­τά­νοι­ες. Κά­τι γί­νε­ται μέ­σα στὴν καρ­διὰ κι ἔρ­χε­ται ἡ Χά­ρη.
Ὁ σπό­ρος δου­λεύ­ει μέ­σα στὴν γῆ καὶ πε­τά­ει δυ­ὸ φυλ­λα­ρά­κια. Ἂν δὲν ἔλ­θει
ὅ­μως ὁ ἥ­λιος καὶ ἡ βρο­χή, θὰ μα­ρα­θοῦν, δὲν θὰ με­γα­λώ­σουν. Ἔ­τσι, κά­τι
μέ­σα μας πρέ­πει νὰ σπά­σει τὸ πε­ρί­βλη­μα, τὴν ἄ­σφαλ­το καὶ νὰ πε­τά­ξει δυ­ὸ
φυλ­λα­ρά­κια. Τό­τε θὰ ἔλ­θει καὶ ἡ Χά­ρη, θὰ τὰ λού­σει καὶ θὰ με­γα­λώ­σουν.
Καὶ ἡ Χά­ρη ἔρ­χε­ται πιὸ γρή­γο­ρα ἀ­πὸ τὸν ἥ­λιο. Ἔρ­χε­ται ἀ­μέ­σως μό­λις
ἀρ­χί­σει ἡ προ­σπά­θεια γιὰ νὰ σπά­σει τὸ σκλη­ρὸ αὐ­τὸ πε­ρί­βλη­μα.

¨Οσιος Γέ­ρον­τας
Πορ­φύ­ριος