Το ραντεβού των Χριστουγέννων

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato“Που
θα πε­ρά­σου­με τα Χρι­στού­γεν­να; Ποι­ους θα ε­πι­σκε­φτού­με; Ποι­ους θα προ­σκα­λέ­σου­με;” 

Ε­ρω­τή­μα­τα που ό­λοι μας σκε­φτό­μα­στε τις μέ­ρες αυ­τές.

Και ό­μως, το … ραν­τε­βού των Χρι­στου­γέν­νων
δεν εί­ναι ού­τε στα ο­ρεκτι­κά και πλού­σια φα­γη­τά, ού­τε στην πε­ρι­πέ­τεια
σε μια ξέ­νη χώ­ρα. Το ραν­τε­βού των Χρι­στου­γέν­νων εί­ναι η συ­νάν­τη­ση του
Θε­ού με τον άν­θρω­πο. Το ραν­τε­βού των Χρι­στου­γέν­νων γί­νε­ται στη φάτ­νη!
Ε­κεί που ο Θε­ός έ­γι­νε άν­θρω­πος. Ε­κεί που “η Παρ­θέ­νος τον Υ­πε­ρού­σιον
τί­κτει”. Ε­κεί στα χνώ­τα των ζω­ών, στο φτω­χι­κό στά­βλο. Ε­κεί εί­ναι ο τό­πος
της συ­νάν­τη­σης με αυ­τό που λα­χτα­ρά η ψυ­χή σου και δεν το βρί­σκει ού­τε στα
τα­ξί­δια, ού­τε στο φα­γο­πό­τι, ού­τε καν στις Χρι­στου­γεν­νι­ά­τι­κες ευ­χές.

Α­λή­θεια, που εί­ναι η φάτ­νη σή­με­ρα; Που εί­ναι
ο τό­πος που ο Θε­ός μπο­ρεί να ‘ρ­θει τό­σο κον­τά μας;

Ό­μως, η φάτ­νη εί­ναι τό­σο κον­τά σου… εί­ναι
μέ­σα σου… Ε­κεί δί­νει ραν­τε­βού ο Χρι­στός! Σκύ­ψε και κοί­τα­ξε στην κάρ­δια
σου. Θα βρεις έ­ναν στά­βλο! Έ­ναν στά­βλο γε­μά­το α­κα­θαρ­σί­ες, ε­γω­ι­σμούς,
πεί­σμα­τα, πε­ρη­φά­νι­ες, υ­πο­κρι­σί­ες, μυ­στι­κές α­μαρ­τω­λέ­ς ε­πι­θυ­μί­ες…..

“Μα μπο­ρεί να γεν­νη­θεί εδω ο Χρι­στός;” 

Μια ε­ρώ­τη­ση
που θα κά­νεις κι ε­σύ κι ε­γώ και ο­ποι­οσ­δή­πο­τε ει­λι­κρι­νής άν­θρω­πος, μό­λις
ρί­ξει μια μα­τιά μέ­σα του.

“Ναι”, εί­ναι η α­πάν­τη­ση, αν ό­μως κα­θα­ρί­σεις
την κάρ­δια σου, ε­δω εί­ναι το ραν­τε­βού που έ­χει ο Θε­ός μα­ζί σου. Ε­δώ μέ­σα
θα έρ­θει να γεν­νη­θεί ο Χρι­στός.

Που θα κά­νεις φέ­τος τα Χρι­στού­γεν­να;

θα τα κά­νεις μέ­σα σου; θ’ α­νοί­ξεις την κάρ­δια
σου; θα προ­σκα­λέ­σεις τον με­γά­λο ε­πι­σκέ­πτη; Τα αλ­λά ραν­τε­βού ο­δη­γούν
στην α­πο­γο­ή­τευ­ση, στο άγ­χος, στην α­γω­νί­α, στο θά­να­το. Το ραν­τε­βού στη
φάτ­νη ο­δη­γεί σε μια και­νούρ­για ζω­ή, μια ζω­ή με ει­ρή­νη, μια ζω­ή αι­ω­νί­α!


Ω,
να μπο­ρού­σα να βρω ό­λους αυ­τούς που τρέ­χουν ε­δώ κι ε­κεί, και να τους πω;
“πού τρέ­χε­τε; Λά­θος δώ­σα­τε ραν­τε­βού. Ε­λά­τε στη φάτ­νη! Α­νοίξ­τε την κάρ­δια
σας. Ε­κεί θα γεν­νη­θεί ο Χρι­στός!