Η ανηθικότητα των ηθικιστών

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Ο η­θι­κι­σμός εί­ναι το καρ­κί­νω­μα της η­θι­κής γε­νι­κό­τε­ρα. Το «γράμ­μα»
της η­θι­κο­λο­γί­ας νε­κρώ­νει το «πνεύ­μα» της ζω­ής των αν­θρώ­πων. Έ­τσι ο η­θι­κι­σμός
σκο­τώ­νει το ή­θος, ε­πει­δή α­πο­λι­θώ­νει τη ζω­ή. Γι’ αυ­τό τε­λι­κά η η­θι­κο­λο­γί­α
α­ναι­ρεί την η­θι­κή. Άλ­λο εί­ναι το η­θι­κό γε­νι­κό­τε­ρα και εν­τε­λώς άλ­λο
εί­ναι το η­θι­κι­στι­κό ή η­θι­κο­λο­γι­κό…ΣΤΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: