Να τι θα πει να είσαι πραγματικά Ορθόδοξος!

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

 
 Τι έστι καρδία ελεήμων;: Καύσις καρδίας υπέρ πάσης της κτίσεως, υπέρ των
ανθρώπων, και όρνεων και των ζώων, και των δαιμόνων, και υπέρ παντός κτίσματος.
Και εκ της μνήμης αυτών, και της θεωρίας αυτών ρέουσιν οι οφθαλμοί αυτού
δάκρυα. Εκ της πολλής και σφοδράς ελεημοσύνης τἠς  συνεχούσης την καρδίαν,
και εκ της πολλής καρτερίας σμικρύνεται η καρδία αυτού, και ου δύναται βαστάξαι
ή ακούσαι, ή ιδείν βλάβην τινά, ή λύπην μικράν εν τη κτίσει γινομένην. 

Και
δια τούτο και υπέρ των αλόγων, και υπέρ των εχθρών της αληθείας,
και υπέρ των βλαπτόντων αυτόν εν πάση ώρα ευχήν μετά δακρύων προσφέρει,
του φυλαχθήναι αυτούς και ιλασθήναι αυτοίς· ομοίως και υπέρ της φύσεως των
ερπετών εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης της κινουμένης εν τη καρδία αυτού
αμέτρως καθ’ ομοιότητα του Θεού.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος – Λόγος ΠΑ’