ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥΦ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Κι­νη­μα­το­γρα­φι­κή
Λέ­σχη της Ι.Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών α­να­κοι­νώ­νει την ε­πό­με­νη προ­βο­λή ται­νί­ας για τον μή­να Μάρ­τιο
στο Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο της Ι.Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής, η ο­ποί­α θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί
την Πέμ­πτη 13.3.14 και ώ­ρα 19:00 με την ται­νί­α των Ζαν Πι­έρ και
Λυκ Νταρ­ντέν «Το παι­δί και το πο­δή­λα­το».

Η ται­νί­α
προ­λο­γί­ζε­ται α­πό τον σκη­νο­θέ­τη και κλη­ρι­κό της Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών
π. Πέ­τρο Μι­νώ­πε­τρο και έ­πε­ται της προ­βο­λής έ­νας πρώ­τος σχο­λια­σμός,
ως α­φορ­μή για συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό, α­πό τον δι­δά­κτο­ρα θε­ο­λο­γί­ας και
φι­λό­λο­γο Δι­ο­νύ­σιο Σκλή­ρη, και τον Δι­ευ­θυν­τή του Πο­λι­τι­στι­κού Κέν­τρου
της Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής π. Βα­σί­λει­ο Χρι­στο­δού­λου.

Στό­χος μας
δεν εί­ναι α­πλώς η προ­βο­λή μιας ται­νί­ας, αλ­λά η ε­λεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση των
αν­θρώ­πων σε έ­να ποι­ο­τι­κό κι­νη­μα­το­γρά­φο πολ­λα­πλών α­να­γνώ­σε­ων και
βέ­βαι­α η δη­μι­ουρ­γί­α ε­νός συν­τρο­φι­κού κλί­μα­τος για συ­ζή­τη­ση και προ­βλη­μα­τι­σμό
με α­φορ­μή το ε­κά­στο­τε κι­νη­μα­το­γρα­φι­κό έρ­γο.

Εί­σο­δος ε­λεύ­θε­ρη