Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 


Ὁ αἰώνιος καί παντοδύναμος
Θεός
δέν ξέχασε τό πλάσμα του,
ἐσένα.
Ἔκανε τό πᾶν, γιά νά σέ σώσει·
προσπάθησε νά σέ ξυπνήσει
ἀπό τό λήθαργο
τῆς πλανερῆς αὐτάρκειας μέ
χίλιους τρόπους.
Ἔστειλε δικαίους καί προφῆτες,
σοῦ ἔδωσε νόμο,
ἐμφάνισε σημεῖα σέ οὐρανό
καί γῆ.
Ὡστόσο, τό κακό εἶχε προχωρήσει.
Χρειαζόσουν ἄλλο φάρμακο,
ἰσχυρότερο.
Τότε κι Αὐτός, ὁ ἴδιος ὁ
προαιώνιος Θεός Λόγος,
ὁ δημιουργός σου, ἀφοῦ ἄλλη
λύση δέν ὑπῆρχε,
γίνεται γιά χάρη σου ἄνθρωπος
καί γιά χάρη σου γεννιέται
ἀδύναμο βρέφος,
καί γιά σένα καί μόνο, ἐνῶ
εἶναι πάμπλουτος,
πτωχεύει, ἀδειάζει…
Ὥστε ἐσύ νά πλουτίσεις τή
φύση σου μέ τή θεότητά Του,
κι ἔτσι νά ἐπανέλθεις στήν
ἀρχαία ἐκείνη ὀμορφιά…
Αὐτό λέγεται τέλεια κι ἀκατάσχετη
ἀγάπη.
Ἀληθινά δέν ξέρω πῶς ἀλλιῶς
νά τό ἐκφράσω.
Καί ὁ Θεός δέν ἀποφάσισε
νά σέ γλυτώσει σάν βασιλιάς τόν δοῦλο του,
μά σάν ὁ ἀδελφός τόν ἀδελφό.
Δέν εἶσαι ζῶο νά σοῦ βάλει
χαλινάρι.
Ἐλεύθερο σέ θέλει γιά δικό
Του.
Νά τ᾿ ἀψηφήσεις ὅλα
καί νά τοῦ πεῖς μ᾿ ἀπόφαση
παλληκαρίσια
κι ἀγύριστη: «Ἰδού ἐγώ, Κύριε…»
…καί νά γυρίσεις στό σπίτι
τοῦ Πατέρα σου πού ἄφησες.
Πρῶτο κι αἰώνιο κι ἀπύθμενο,
πού σ᾿ ὅλα δίνει νόημα κι
ἀξία, εἶναι ἕνα:
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Καί πόσο ἄραγε εἶσαι ἕτοιμος
νά τή δεχτεῖς;…