ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Παρουσίαση
τοῦ βιβλίου τοῦ πρωτ. Χριστοδούλου Μπίθα,
«Τό μυ­στή­ριο τῆς χα­ρᾶς καί τῆς εὐ­χα­ρι­στί­ας.
Ἀ­να­ζη­τών­τας μιά ὀρ­θό­δο­ξη
πο­ρεί­α μέ πλο­η­γό τό Εὐ­αγ­γέ­λιο»
ἐκδ.
Ἄθως, σειρά: Ἐν τῇ Ὁδῷ, Ἀθήνα 2013.


τοῦ Σωτηρίου Ν. Κόλλια 

Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἕνας ἀνεξάντλητος
θησαυρός καί μία ἀστείρευτη πηγή ἔμπνευσης, χαρᾶς καί ἐλπίδας γιά τόν κάθε ἄνθρωπο
πού ψάχνει οὐσιαστικό νόημα στήν ζωή του. Τά αἰώνια πνευματικά νάματά του
διατρέχουν τίς σελίδες τοῦ βιβλίου τοῦ π.
Χριστοδούλου Μπίθα «Τό μυ­στή­ριο τῆς χα­ρᾶς καί τῆς εὐ­χα­ρι­στί­ας», τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ καρπό πνευματικῆς ἀγωνίας καί ἀγάπης. Μέ χαρισματική καί χειμαρρώδη ἔκφραση
καί διεισδυτικό πνεῦμα ὁ συγγραφέας εἰσέρχεται στόν πυρήνα τῆς εὐαγγελικῆς
διδασκαλίας καί πετυχαίνει τήν κάθαρσή της ἀπό διαστρεβλώσεις, παρερμηνεῖες καί
συγχύσεις. Ἔχοντας βαθιά συνείδηση ὅτι ἡ χριστιανική πίστη εἶναι μοναδική καί ἀνυπέρβλητη,
προσδιορίζει ἀρχικά τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Χριστιανῶν στόν σύγχρονο
κόσμο. Ἐν συνεχείᾳ μέσα ἀπό
μία καρδιακή ἀνάλυση τῶν εὐαγγελικῶν χωρίων, πού στοχεύει στό βάθος τῆς ὕπαρξής
μας, καθιστᾶ σαφές πώς αὐτές οἱ θεῖες διδαχές μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν ἀπόλυτα
στήν ζωή μας, ἀφοῦ ἡ ὀρθοδοξία εἶναι πρωτίστως ὀρθοπραξία. Μόνη προϋπόθεση νά
συνειδητοποιήσουμε τήν ἁμαρτία
μας καί τήν χαρά γιά μιά νέα ζωή κοντά στόν Χριστό καί τήν ἀνάσταση τοῦ
πνευματικά νεκροῦ σέ ζωοποιόν καί ἐλεύθερο μέλος τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἔργο
ἀναδεικνύει ἕνα ξεχασμένο ἦθος, τό ὁποῖο εἶναι σταθερά προσηλωμένο
πρός τίς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ καί δύναται νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν μετάνοια
καί τήν σωτηρία. Οἱ σελίδες του γεμᾶτες ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, ἐλπίδα γιά τό
σήμερα καί αὔριο, χαρά καί εὐχαριστία, θυμίζουν νοήματα πού λησμονήθηκαν στό
διάβα τοῦ χρόνου καί δίνουν μία πρόγευση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Τό ἀπάνθισμα
τῶν ἀποφθεγμάτων Ἁγίων καί Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καθώς καί οἱ ὑπέροχες
φωτογραφίες τοῦ ἴδιου τοῦ συγγραφέα ἀποπνέουν μία ἰδιαίτερη αἴσθηση καί ὀμορφιά.

π. Χριστόδουλος καλεῖ, ὅ­σους κου­ρά­στη­καν
νά ἀ­κοῦ­ν γιά ἕ­ναν Θε­ό τι­μω­ρό καί ἐκείνους πού πνί­γη­καν ἀ­πό τήν ἔλ­λει­ψη
νο­ή­μα­τος καί θέ­λουν νά συ­ναντή­σουν τόν Χρι­στό τῆς ἀ­γά­πης, νά ἐνσκήψουν
στό πάντα διαχρονικό καί ἐπίκαιρο μήνυμα τοῦ Κυρίου μας. Παράλληλα, ἀπευθύνει σέ ὅλους μας κάλεσμα ὑπέρβασης
τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀνοίγματος στόν πλησίον καί εἰλικρινοῦς μετάνοιας καί
συγχώρησης. Μᾶς παροτρύνει νά ἀ­να­ζη­τή­σου­με
τήν δι­κή μας ἀστοχία ἀναλαμβάνοντας τήν εύθύνη τῶν λόγων καί τῶν πράξεών μας
καί νά κα­τα­λά­βου­με ὅ­τι ζω­ή χω­ρίς Χρι­στό δέν εἶναι ζωή. «Καί ζωή κοντά στόν Χριστό ση­μα­ί­νει
νά ζή­σου­με κα­τά τόν τρό­πο πού Ἐ­κεῖ­νος μᾶς ὑ­πο­δει­κνύ­ει μέ­σα ἀ­πό τό Εὐ­αγ­γέ­λιό
Του. Ση­μα­ί­νει νά κά­νου­με ζωή μας τό Εὐ­αγ­γέ­λιο καί χώ­ρα μας τήν Ἐκ­κλη­σί­α»,
ὅπως ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά.
Εἶναι εὐτύχημα νά ἀπολαμβάνουμε ἕναν λόγο, μέ
πλοηγό τό Εὐαγγέλιο, πού εἶναι καρδιακός, δοξολογικός, δυναμικός, ἐλπιδοφόρος,
μά κυρίως ἀναστάσιμος. Μέ τήν σιγουριά ὅτι τό παρόν βιβλίο θά οἰκοδομήσει καί
θά ὁδηγήσει σέ ἀληθινή αὐτογνωσία καί θεογνωσία, τό προτείνουμε στήν ἀγαθή
διάθεση τοῦ κάθε ἀγωνιζόμενου ἀναγνώστη πού ἔχει διακαή μέσα του τήν πεῖνα καί
τήν δίψα γιά τίς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ.