Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

   
 
Α­πο­μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νη
ο­μι­λί­α 
    του
π. Χρι­στο­δού­λου Μπί­θα
 Για
μια α­κό­μη φο­ρά έ­νας νο­μο­δι­δά­σκα­λος πλη­σιά­ζει τον Κύ­ριο με σκο­πό να
Τον ντρο­πιά­σει, να Τον εκ­θέ­σει μπρο­στά στους πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νους α­φού η
δι­δα­σκα­λί­α του Χρι­στού, έρ­χε­ται σε αν­τί­θε­ση με την πα­ρά­δο­ση που δι­δά­σκουν
οι Φα­ρι­σαί­οι και οι Γραμ­μα­τείς και οι νο­μο­δι­δά­σκα­λοι. Του κά­νει λοι­πόν,
μί­α ε­ρώ­τη­ση: “Τι πρέ­πει να κά­νω για να κλη­ρο­νο­μή­σω την αι­ώ­νια ζω­ή;”
Ο Χρι­στός αν­τι­στρέ­φει την ε­ρώ­τη­ση: “Ε­σύ τι νο­μί­ζεις ό­τι πρέ­πει
να κά­νεις; Ποι­α εί­ναι η ση­μαν­τι­κό­τε­ρη εν­το­λή που πρέ­πει να τη­ρή­σεις;”