Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Η
ΕΙΔΗΣΗ:
Βα­γδά­τη: Μία επίθεση αυ­το­κτο­νί­ας και δύ­ο ε­κρή­ξεις βόμ­βών,
την Πέμ­πτη 14 Νο­εμ­βρί­ου, στό­χευ­σαν Σι­ί­τες που εί­χαν συγ­κεν­τρω­θεί σε
θρη­σκευ­τι­κή τε­λε­τή στο Ι­ράκ, σκο­τώ­νον­τας του­λά­χι­στον 41 ά­το­μα και
τραυ­μα­τί­ζον­τας πά­νω α­πό 100. Οι ε­πι­θέ­σεις της Πέμ­πτης α­νε­βά­ζουν
τον α­ριθ­μό των νε­κρών σε ο­λό­κλη­ρη την χώ­ρα αυ­τόν το μή­να στις 176, σύμ­φω­να
με κα­τα­μέ­τρη­ση του Associated Press.
Πε­ρισ­σό­τε­ροι
α­πό 5.500 (!) άν­θρω­ποι έ­χουν χά­σει την ζω­ή τους α­πό τον Α­πρί­λιο στο
Ιράκ, σύμ­φω­να με τα Η­νω­μέ­να Έ­θνη. 
Iraq bombing
Η ΓΙΟΡΤΗ: Η θρη­σκευ­τι­κή
γι­ορ­τή Ashoura, τών Σι­ι­τών, που πραγ­μα­το­ποι­εί­ται κά­θε χρό­νο για δέκα
ημέρες, έ­χει α­μαυ­ρω­θεί και στο πα­ρελ­θόν α­πό μα­ζι­κές ε­πι­θέ­σεις της
Αλ Κά­ϊν­τα καί α­πό άλ­λους Σου­νί­τες εξ­τρε­μι­στές, οι ο­ποί­οι βλέ­πουν
τους Σι­ί­τες ως αι­ρε­τι­κούς.
Οι Σι­ί­τες στην
συγ­κέν­τρω­ση Saadiyah, α­να­πα­ρι­στούν την μά­χη της Καρ­μπά­λα, που έ­γι­νε
τον 7ο αι­ώ­να. Στην Ashoura τι­μούν τον θά­να­το σε ε­κεί­νη τη μά­χη,
του εγ­γο­νού του Μω­ά­μεθ, Ιμά­μη Χου­σε­ΐν.
Κα­τά την διά­ρκεια
της Γι­ορ­τής πολ­λοί Σι­ί­τες πραγ­μα­το­ποι­ούν τε­λε­τουρ­γι­κά μα­στι­γώ­μα­τα
στο σώ­μα τους με α­λυ­σί­δες και μα­χαί­ρια.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ: Οι Σου­νί­τες δο­λο­φο­νούν
Σι­ί­τες για­τί εί­ναι αι­ρε­τι­κοί. Οι Σι­ι­ί­τες γι­ορ­τά­ζουν μια μά­χη ό­που
σκό­τω­ναν Σου­νί­τες. Οι Σου­νί­τες θέ­λουν να ε­ξα­φα­νί­σουν τους Σι­ί­τες
για να ε­πι­κρα­τή­σει το σω­στό Ισ­λάμ. Οι Σι­ί­τες αυ­το­μα­στι­γώ­νον­ται
για να θρη­νή­σουν τον θά­να­το του Ι­μά­μη. Ο Μωάμεθ διέδωσε το Ισλάμ με την
βία.
Οι Σου­νί­τες και
οι Σι­ί­τες πι­στεύ­ουν πως το να σκο­τώ­νουν τούς αν­τι­πά­λους, δεν εί­ναι κα­κό
α­φού πέ­ρα α­πό το ό­τι σώ­ζουν το Ισ­λάμ α­πό τους αι­ρε­τι­κούς, τους στέλ­νουν
στον πα­ρά­δει­σο.
Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πό­σο λυ­πό­μα­στε
στην σκέ­ψη ό­τι και κά­ποι­οι α­πό ε­μάς, αν ζού­σα­με σε πιο δύ­σκο­λες συν­θή­κες,
πο­λύ θα θέ­λα­με να στεί­λου­με στον…άλ­λο κό­σμο ό­σους νο­μί­ζου­με ό­τι εί­ναι
(κα­τά την γνώ­μη μας πάν­τα) αι­ρε­τι­κοί…
Κύ­ρι­ε Ι­η­σού
Χρι­στέ, ε­λέ­η­σον η­μάς και τον κό­σμο σου…