Σύγχρονοι διωγμοί…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

 
Αν­τι­γρά­φου­με
α­πό «το Βή­μα της Κυ­ρια­κής» (19-5-2013):
 «Έ­να ε­κα­τομ­μύ­ριο χρι­στια­νοί –
ε­πί συ­νό­λου 2,5 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων – και αρ­κε­τές δε­κά­δες χι­λιά­δες α­λε­βί­τες
– ε­πί συ­νό­λου 2 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων α­λε­βι­τών – εί­ναι στό­χος των μου­σουλ­μά­νων
”εξεγερμενων” στη Συ­ρί­α με προ­τε­ραι­ό­τη­τα τη σφα­γή των χρι­στια­νών κλη­ρι­κών
και την κα­τα­στρο­φή των εκ­κλη­σι­ών τους. Εκ­κλή­σεις α­πό το Βα­τι­κα­νό, τα
Ορ­θό­δο­ξα πα­τρι­αρ­χεί­α, α­πό τη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεί­α του ΟΗΕ και τις κυ­βερ­νή­σεις
της Ελ­λά­δας, της Ρω­σί­ας, του Κα­να­δά και των άλ­λων χω­ρών μέ­νουν α­να­πάν­τη­τες.
Το γερ­μα­νι­κό ‘‘Spiegel’’ προ­ε­ξο­φλού­σε στις αρ­χές Μα­ΐ­ου ό­τι αν συ­νε­χι­στεί
ο εμ­φύ­λιος, ”το μέ­γα θύ­μα­” του δεν θα εί­ναι ού­τε ο πρό­ε­δρος της Συ­ρί­ας
Μπα­σάρ αλ Ά­σαντ ού­τε το Ι­ράν. ”Θα εί­ναι δυ­στυ­χώς το χρι­στι­α­νι­κό κομ­μά­τι
του πλη­θυ­σμού­” της».
Οι
ει­δή­σεις που μάς έρ­χον­ται α­πό τη Συ­ρί­α, το Ι­ράκ, τη Νι­γη­ρί­α και την Τουρ­κί­α
σχε­τι­κά με τη θέ­ση των χρι­στια­νών στις χώ­ρες αυ­τές εί­ναι αλ­λε­πάλ­λη­λες
και φο­βε­ρά τρα­γι­κές. Έ­ξι εκ­κλη­σί­ες στη Συ­ρί­α που ή­ταν σε λει­τουρ­γί­α
ως πρό­περ­σι, έ­χουν πυρ­πο­λη­θεί και κα­τα­στρα­φεί α­πό «ο­μά­δες α­γνώ­στων»
και α­πό μα­χη­τές α­κραί­ων μου­σουλ­μα­νι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, που πο­λε­μούν τον
Ά­σαντ. Πο­λε­μι­κό σύν­θη­μα των «Ου­α­χαμ­πι­στών», δη­λα­δή των σκλη­ρών ισ­λα­μι­στών,
που φαί­νε­ται ό­τι έ­χουν το «πά­νω χέ­ρι» στο στρα­τό­πε­δο των αν­τι­κα­θε­στω­τι­κών
της Συ­ρί­ας, εί­ναι η ε­ξόν­τω­ση των χρι­στι­α­νι­κών μει­ο­νο­τή­των, γρά­φει
το «American Conservative».
Καί
­ι­δού τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα: Πέν­τε Σύ­ροι κλη­ρι­κοί, α­πό τους ο­ποί­ους δύ­ο
Ορ­θό­δο­ξοι, έ­χουν σκο­τω­θεί, και 11 κα­τέ­φυ­γαν στο ε­ξω­τε­ρι­κό, κυ­ρί­ως
στον Λί­βα­νο και στην Ι­ορ­δα­νί­α. Η τύ­χη των δύ­ο ι­ε­ραρ­χών που α­πή­χθη­σαν
στο Χα­λέ­πι πριν α­πό 7 ε­βδο­μά­δες, του ελ­λη­νορ­θο­δό­ξου Μη­τρο­πο­λί­του
κ. Παύ­λου Γι­α­ζίγ­κι και του συ­ρο­ϊ­α­κω­βί­του Μη­τρο­πο­λί­του κ. Γι­ο­χά­να
Ιμ­πρα­χήμ, ε­ξα­κο­λου­θεί να α­γνο­εί­ται. Ο α­ριθ­μός των Σύ­ρων χρι­στια­νών
που σκο­τώ­θη­καν, δο­λο­φο­νή­θη­καν η α­γνο­ούν­ται, «πι­στεύ­ε­ται ό­τι έ­χει
ξε­πε­ρά­σει τους 1.220», α­να­φέ­ρει δελ­τί­ο της αρ­μό­διας ε­πι­τρο­πής του ΟΗΕ
στις 16-4-2013. Με­τα­ξύ αυ­τών και πολ­λοί Ι­ρα­κι­νοί χρι­στια­νοί, που κα­τέ­φυ­γαν
στη Συ­ρί­α για να γλυ­τώ­σουν α­πό τους δι­ωγ­μούς στο Ι­ράκ.
«Έ­χου­με
δι­ωγ­μό αν­τί­στοι­χο των σφα­γών του Δι­ο­κλη­τια­νού», δή­λω­σε στο α­ρα­βι­κό
CNN συ­ρο­ϊ­α­κω­βί­της κλη­ρι­κός στο Αμ­μάν πριν α­πό 4 ε­βδο­μά­δες και πρό­σθε­σε:
«Ό­σοι δεν προ­λά­βουν να φύ­γουν, θα έ­χουν την τύ­χη των ο­μο­δό­ξων μας στο Ι­ράκ».
Ε­ξάλ­λου Σύ­ροι χρι­στια­νοί που κα­τέ­φυ­γαν στο Ρε­ϊ­χαν­λί της Τουρ­κί­ας «δέ­χον­ται
πί­ε­ση» α­πό τους Σύ­ρους μου­σουλ­μά­νους.
Α­φή­νου­με
το τι γί­νε­ται α­πό ε­τών στη Νι­γη­ρί­α, ό­που το σύν­θη­μα εί­ναι: «Ό­ποι­ος
προ­σβάλ­λει το Ισ­λάμ, πρέ­πει να θα­να­τώ­νε­ται» και ό­που δεν καί­νε μό­νο τις
εκ­κλη­σί­ες, αλ­λά πρό­σφα­τα και τους χρι­στια­νούς!… Αλ­λά και στην Αί­γυ­πτο
οι Κό­πτες χρι­στια­νοί υ­φί­σταν­ται σκλη­ρό δι­ωγ­μό α­πό τους μου­σουλ­μά­νους.
Στο
Ι­ράκ με­τά τον Μά­ϊ­ο του 2005 α­πο­κε­φά­λι­σαν τον Ορ­θό­δο­ξο κλη­ρι­κό Παύ­λο
Ε­σκαν­τέρ, σκό­τω­σαν τον Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Παύ­λο Ρά­χος και στη δι­ε­τί­α 2010-2012
«δο­λο­φο­νή­θη­καν, στραγ­γα­λί­στη­καν και ε­ξα­φα­νί­στη­καν συ­νο­λι­κά 2.310
Ι­ρα­κι­νοί, μέ­λη θρη­σκευ­τι­κών μει­ο­νο­τή­των, στην πλει­ο­νό­τη­τα Χρι­στια­νοί».
Τα δε Χρι­στού­γεν­να του 2012 «δεν υ­πήρ­χε ού­τε μί­α εκ­κλη­σί­α για να λει­τουρ­γή­σει»,
δι­ό­τι ό­λες εί­χαν ι­σο­πε­δω­θεί η πυρ­πο­λη­θεί.
Αυ­τά
και πολ­λά άλ­λα συμ­βαί­νουν στον 21ο αι­ώ­να έ­πει­τα α­πό ε­πα­νει­λημ­μέ­νες
δι­α­θρη­σκεια­κές δι­α­σκέ­ψεις και α­πο­φά­σεις του ΟΗΕ και άλ­λων δι­ε­θνών Ορ­γα­νι­σμών
για τις αν­θρώ­πι­νες ε­λευ­θε­ρί­ες και τα αν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα. Οι δε ι­σχυ­ροί
της γης πε­ρί άλ­λα με­ρι­μνούν και τυρ­βά­ζον­ται…   

Πε­ρι­ο­δι­κό «Ο Σωτήρ»