Εί­ναι μύ­θος η ά­πο­ψη ό­τι η ι­δε­ο­λο­γί­α της Χρυ­σής Αυ­γής αν­τί­κει­ται στον Χρι­στι­α­νι­σμό;

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Ένα σχόλιο δικό μας και αναδημοσίευση α­πό ένα άρ­θρο του Βα­σί­λη Αρ­γυ­ριά­δη,
που δη­μο­σι­εύ­τη­κε στο πε­ρι­ο­δι­κό ΣΥΝΑΞΗ (Μάρ­τιος 2013) με τί­τλο, «Τέσ­σε­ρις
πλά­νες κι έ­να βι­βλί­ο».