ΤΟ ΑΕΙ ΖΗΤΕΙΝ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

«Ἡ εὕ­ρε­σις (τοῦ Θε­οῦ) ἐ­στίν αὐ­τό τό ἀ­εί ζη­τεῖν,
οὐ γάρ ἄλ­λο ἐ­στί τό ζη­τεῖν καί ἄλ­λο τό εὐ­ρί­σκειν. Καί τοῦ­το ἐ­στίν ὄν­τως
ἰ­δεῖν τόν Θε­όν, τό μη­δέ­πο­τε τῆς ἐ­πι­θυ­μί­ας κό­ρον εὐ­ρεῖν, ἀλ­λά χρή πάν­το­τε
βλέ­πον­τα, δί’ ὧν ἐ­στί δυ­να­τόν ὁ­ρᾶν, πρός τήν τοῦ πλέ­ον ἰ­δεῖν ἐ­πι­θυ­μί­αν
ἐκ­καί­ε­σθαι» 
(Ἁγ. Γρηγόριος Νύσσης, 7η ὁ­μι­λί­α εἰς τόν Ἐκ­κλη­σια­στήν)
“Βρί­σκει τόν Θε­ό ὅ­ποι­ος συ­νε­χῶς
τόν ἀ­να­ζη­τεῖ, για­τί δέν εἶ­ναι ἄλ­λο ἡ ἀ­να­ζή­τη­ση κι ἄλ­λο ἡ συ­νάν­τη­ση…
Καί μά­λι­στα, τό­τε βλέ­που­με πραγ­μα­τι­κά τόν Θε­ό, ὅ­ταν δέν χορ­ταί­νου­με
πο­τέ νά τόν ἐ­πι­θυ­μοῦ­με, ἀλ­λά πρέ­πει πάν­το­τε ὅ­ποι­ος τόν γνω­ρί­ζει, δι’
ὅ­σων εἶ­ναι δυ­να­τόν νά τόν ἀ­να­γνω­ρί­ζει, νά φλέ­γε­ται ἡ καρ­διά του ἀ­πό
τήν ἐ­πι­θυ­μί­α νά τόν γνω­ρί­σει πε­ρισ­σό­τε­ρο…”.