ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ !

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

 
         

Ο φί­λος και συ­νο­δοι­πό­ρος
πρωτοπρεσβύτερος Βα­σί­λει­ος Χρι­στο­δού­λου, έ­γρα­ψε έ­να βι­βλί­ο – 
πε­ρίσ­σευ­μα καρ­διάς – με α­φορ­μή το συ­να­πάν­τη­μά του με έ­ναν άν­θρω­πο
του Θε­ού, έ­ναν α­πλό στην βιοτή και πλούσιο στην ψυχή πο­λιό ι­ε­ρέ­α α­πό
την ε­παρ­χί­α, τον μακαριστό πλέον π. Κων­σταν­τί­νο Σκόν­δρα, ε­φη­μέ­ριο ε­πί δε­κα­ε­τί­ες
στην τα­πει­νή Κά­τω Πο­τα­μιά Γρα­νί­τσης Ευ­ρυ­τα­νί­ας.
Με­τά την κοί­μη­ση του δι­καί­ου, λί­γο
με­τά την κη­δεί­α, ε­κεί στα ψη­λά βου­νά ό­που α­πέ­ριτ­τα ε­τά­φη ο γέροντας, ο π. Βα­σί­λει­ος εμ­πνεύ­στη­κε κι έ­γρα­ψε έ­να ποι­η­τι­κό κεί­με­νο
που δεν εί­ναι συ­να­ξά­ρι, αλ­λά κα­τά­θε­ση καρ­διάς. Μέ­σα α­πό την ζω­ή τού
“παπ­πού”, πα­ρου­σιά­ζει τον δι­κό του στο­χα­σμό για τον κό­σμο και τον Θε­ό. 
Δι­α­βά­στε
το “Συ­να­πάν­τη­μα στη δύ­ση”, για να ω­φε­λη­θεί­τε πνευ­μα­τι­κά
με έ­ναν λό­γο δι­α­φο­ρε­τι­κό α­πό τον συ­νη­θι­σμέ­νο μα και για να ξε­φύ­γε­τε
α­πο την πα­ρα­φρο­σύ­νη που ε­πι­κρα­τεί γύ­ρω μας – και θα κο­ρυ­φω­θεί τις ε­πό­με­νες
μέ­ρες – ο­ρα­μα­τι­ζό­με­νοι την Βα­σι­λεί­α του Θε­ού.
Εκδόσεις ΑΘΩΣ, σελίδες 134, τιμή 5 .