Υπενθύμιση σε ανησυχούντες Χριστιανούς…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μήν λοι­πόν φρον­τί­σεις μέ ἀ­γω­νί­α γιά τά δι­κά σου θέ­μα­τα, ἀλ­λά ἄ­φη­σέ τα στόν Θε­ό. Για­τί, ἄν φρον­τί­σεις ἐ­σύ, φρον­τί­ζεις σάν ἄν­θρω­πος· ἄν ὅ­μως προ­νο­ή­σει ὁ Θε­ός, προ­νο­εῖ ὡς Θε­ός. Μήν φρον­τί­σεις γι’ αὐ­τά, ἀ­δι­α­φο­ρών­τας γιά τά σπου­δαι­ό­τε­ρα, για­τί ὁ Θε­ός δέν θά δεί­ξει με­γά­λο ἐν­δι­α­φέ­ρον γι’ αὐ­τά. Γιά νά προ­νο­εῖ λοι­πόν σέ με­γά­λο βαθ­μό ὁ Θε­ός γι’ αὐ­τά, ἐμ­πι­στεύ­σου ὅ­λα αὐ­τά στόν Θε­ό. Για­τί, ἄν σύ ὁ ἴ­διος ἀ­σχο­λη­θεῖς μέ αὐ­τά ἀ­φή­νον­τας τά πνευ­μα­τι­κά, δέν θά δεί­ξει με­γά­λο ἐν­δι­α­φέ­ρον γι’ αὐ­τά ὁ Θε­ός. Λοι­πόν, γιά νά πᾶ­νε κα­λά τα θέ­μα­τά σου καί νά ἀ­παλ­λα­γεῖς ἀ­πό κά­θε ἀ­γω­νι­ώ­δη φρον­τί­δα, φρόν­τι­σε γιά τά πνευ­μα­τι­κά καί πε­ρι­φρό­νη­σε τά βι­ο­τι­κά. για­τί ἔ­τσι καί τήν γῆ θά ἐ­πι­τύ­χεις μα­ζί μέ τόν οὐ­ρα­νό καί τά μελ­λον­τι­κά ἀ­γα­θά θά κερ­δί­σεις.
Ἁγ. Ἰ. Χρυ­σό­στο­μος – Εις Ματθ. (ο­μι­λί­α ΞΗ’, 5)
 

Ἅς μήν καταφεύγουμε στίς ἀνθρώπινες ἐξουσίες, οὔτε νά ἐπιδιώκουμε τήν προστασία τους. Γιατί τίποτε δέν ὑπάρχει ἐπισφαλέστερο ἀπό τήν ἀνθρώπινη βοήθεια. Κι’ αὐτό εἶναι ἱκανή νά μᾶς τό διδάξει ἡ πεῖρα τῶν πραγμάτων. Γιατί πραγματικά βλέπουμε καθημερινά ἀπότομες μεταβολές καί ὅτι ὅλα στρέφονται σέ ἀντίθετες κατευθύνσεις καί ἐκεῖνος πού πρό ὀλίγου ἀπολάμβανε τήν πιό μεγάλη εὐημερία, ξαφνικά τόν βλέπουμε νά γκρεμίζεται στήν ἔσχατη δυστυχία καί πολλές φορές νά ὑποφέρει, ὅσα ὑποφέρουν οἱ κατάδικοι. . . Ἅς μεταφέρουμε λοιπόν ὁλόκληρη τήν ἐλπίδα μας καί ἅς τήν στηρίξουμε στό Θεό. Γιατί αὐτή εἶναι σταθερή καί ἀμετακίνητη καί δέν ἐπιδέχεται καμιά μεταβολή, σάν ἐκείνη πού στηρίζεται σέ ἀνθρώπους.
Ἁγ. Ἰ. Χρυ­σό­στο­μος (Εις Γέν., ομιλία ΝΣΤ, 6)