ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

 Τον τελευταίο καιρό κάποιοι αδελφοί μας ανησυχούν ιδιαίτερα για την επερχόμενη “κάρτα του πολίτη”, και φοβούνται μήπως αυτή σημαίνει την αρχή μιας παγκόσμιας κυριαρχίας κάποιας εξουσίας,
που θα καταδιώξει την Εκκλησία ή θα είναι προάγγελος του “χαράγματος” κλπ.
Σε αυτούς τους αδελφούς αφιερώνουμε το παρακάτω δημοσίευμα, για να ξανασκεφτούν,
μήπως άλλος είναι ο κίνδυνος από αυτόν που φοβούνται, κι όχι μια κάρτα που θα περιέχει ό,τι ήδη έχουν καταχωρημένο οι κρατικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων.
Προσέξτε: Συμφωνα με την ανάλυση του μουσουλμάνου ιεροκήρυκα, και οι δύο τακτικές των ιθυνόντων του Ισλάμ, και αυτή που απορρίπτει και αυτή που προτείνει, ένα στόχο έχουν.

Αφιερωμένο εξαιρετικά και σε όσους πανηγυρίζουν για την σταδιακή απο-Χριστιανοποίηση της χώρας, χωρίς να καταλαβαίνουν προς τα που βαδίζουμε…

Amr Khaled, Αι­γύ­πτιος Μου­σουλ­μά­νος ι­ε­ρο­κή­ρυ­κας :
Για ε­μάς τους μου­σουλ­μά­νους, το πιο ση­μαν­τι­κό πράγ­μα εί­ναι ό­τι υ­πάρ­χουν πολ­λά ε­κα­τομ­μύ­ρια μου­σουλ­μά­νοι στην Ευ­ρώ­πη και αυ­τό έ­χει πολ­λές ε­πι­πτώ­σεις.
Οι μου­σουλ­μά­νοι συ­νε­χώς κά­νουν παι­διά, ε­νώ οι Ευ­ρω­παί­οι ό­χι. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι μέ­σα σε 20 χρό­νια οι μου­σουλ­μά­νοι θα εί­ναι η πλει­ο­ψη­φί­α στην Ευ­ρώ­πη, και οι ο­ποί­οι θα έ­χουν μια ε­ξαι­ρε­τι­κή ε­πιρ­ρο­ή στη δι­α­δι­κα­σί­α λή­ψης των α­πο­φά­σε­ων.
Ό­λα αυ­τά κά­νουν άλ­λες ο­μά­δες πο­λύ θυ­μω­μέ­νες και κρί­νουν ό­τι αυ­τό εί­ναι πο­λύ ε­πι­κίν­δυ­νο. Αυ­τοί εί­ναι οι ε­χθροί του Ισ­λάμ, ό­πως γνω­ρί­ζου­με πο­λύ κα­λά.
Ο στό­χος των ε­χθρών του Ισ­λάμ εί­ναι να προ­ω­θή­σουν 20 με 30 ε­κα­τομ­μύ­ρια μου­σουλ­μά­νους έ­ξω α­πό την Ευ­ρώ­πη, ή να τους προ­κα­λέ­σουν με έ­να τρό­πο ώ­στε να ο­δη­γη­θούν στην ε­ξο­ρί­α.
Προ­κει­μέ­νου να ο­δη­γή­σουν τους μου­σουλ­μά­νους έ­ξω α­πό την Ευ­ρώ­πη, οι λα­οί της Ευ­ρώ­πης πρέ­πει να έ­χουν κά­ποι­ο πρό­σχη­μα, που θα τους δώ­σει τη νο­μι­μό­τη­τα να το πρά­ξουν.
Ως εκ τού­του, οι λύ­σεις (των Ευ­ρω­παί­ων) εί­ναι να συ­νε­χί­σουν τις προ­κλή­σεις (έ­ναν­τι των μου­σουλ­μά­νων) και να συ­νε­χί­σουν να κά­νουν πράγ­μα­τα που θα προ­κα­λέ­σουν τους μου­σουλ­μά­νους οι ο­ποί­οι θα κά­νουν λά­θη ό­πως βομ­βι­στι­κές ε­πι­θέ­σεις και άλ­λες α­συ­νή­θι­στες α­παν­τή­σεις.

Ποι­α εί­ναι η λύ­ση; Ε­μείς (οι μου­σουλ­μά­νοι) πρέ­πει να εί­ναι πο­λύ ρε­α­λι­στές και θε­τι­κοί.
Αυ­τό που χρει­α­ζό­μα­στε για να δι­εισ­δύ­σουν (στην κοι­νω­νί­α), τα πολ­λά ε­κα­τομ­μύ­ρια των μου­σουλ­μά­νων στην Ευ­ρώ­πη, εί­ναι να α­πο­δεί­ξουν ό­τι οι μου­σουλ­μά­νοι σέ­βον­ται και εί­ναι ε­πι­τυ­χη­μέ­νοι σε ό­λους τους χώ­ρους. Αυ­τές εί­ναι οι λέ­ξεις κλει­διά: «Σέ­βο­μαι και εί­μαι ε­πι­τυ­χη­μέ­νος». Αν οι μου­σουλ­μά­νοι δι­ο­χε­τεύ­σουν την ορ­γή τους που έ­χουν για να υ­πο­στη­ρί­ξουν τον Προ­φή­τη και το Ισ­λάμ και γί­νουν «ζων­τα­νές μη­χα­νές προ­πα­γάν­δας», ό­που ο κα­θέ­νας θα λέ­ει “εί­μαι πρε­σβευ­τής του Ισ­λάμ” και α­να­λά­βουν δρά­ση παν­τού στη Ευ­ρώ­πη, σε ε­πι­χει­ρή­σεις ό­που ερ­γά­ζον­ται, σε α­θλη­τι­κά κλαμπ και σε ό­λους τους χώ­ρους, ό­που έ­νας μου­σουλ­μά­νος μπο­ρεί να ε­πη­ρε­ά­σει έ­ναν Ευ­ρω­παί­ο και να συ­νε­χί­σου­με να κά­νου­με τό­σα πολ­λά μω­ρά.
Αυ­τό θα κα­τα­στρέ­ψει τα πλά­να τους και οι μου­σουλ­μά­νοι θα πα­ρα­μεί­νουν στην Ευ­ρώ­πη.
Και ε­μείς (οι μου­σουλ­μά­νοι) πραγ­μα­τι­κά, έ­χου­με α­νάγ­κη δέ­κα χρό­νια, για να κά­νου­με την Ευ­ρώ­πη μου­σουλ­μα­νι­κή“.     ( Από το http://www.gpress.gr)
Αυτά αδελφοί, για να έχουμε συνείδηση των πραγματικών προβλημάτων κι όχι για να έχουμε επιπλέον φοβίες. Ως Χριστιανοί ας αφήσουμε το άγχος και τους φόβους, ενθυμούμενοι τα λόγια του Χριστού: “Mην ανησυχείτε, για την αυριανή ημέρα, γιατί η αυριανή ημέρα θα φροντίσει για τα δικά της. Aρκετό είναι για την κάθε μέρα το δικό της πρόβλημα”. 

Ας χαιρόμαστε την κάθε μέρα σα να’ναι μοναδική, ας ευχαριστούμε για όσα έχουμε,
κι ας ζούμε με αγάπη και συγχώρεση με όσους έχουμε κοντά μας και γύρω μας…