Ταξίδι στη σκιά του Βυζαντίου…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ταξίδι στη σκιά του Βυζαντίου, Dalrymple, William, εκδ. ΩΚΕΑΝΙΔΑ, σελ. 637

 Ακόμα ένα βιβλίο που διαβάσαμε και μας συνάρπασε.
Την ά­νοι­ξη του 587 μ.Χ., δύ­ο μο­να­χοί της Ι. Μ. Α­γί­ου Θε­ο­δο­σί­ου του Κοι­νο­βιά­ρχου, ο Ι­ω­άν­νης Μό­σχος και ο μα­θη­τής του Σω­φρό­νιος ο Δα­μα­σκη­νός (με­τέ­πει­τα Πα­τριά­ρχης Ι­ε­ρο­σο­λύ­μων), ξε­κί­νη­σαν έ­να ο­δοι­πο­ρι­κό, α­πό τις α­κτές του Βο­σπό­ρου ως τους αμ­μό­λο­φους της Αι­γύ­πτου. Σκο­πός τους να κα­τα­γρά­ψουν ι­στο­ρί­ες α­πό τον βί­ο των μο­να­χών της ε­ρή­μου. Α­πο­τέ­λε­σμα του τα­ξι­διού αυ­τού ή­ταν το γνω­στό «Λει­μω­νά­ριο» (βλ. Λει­μω­νά­ριον, εκδ. Ι. Μ. Σταυ­ρο­νι­κή­τα, 1986).
Δε­κα­τέσ­σε­ρις αι­ώ­νες αρ­γό­τε­ρα, το 1994, ο Σκώ­τος συγ­γρα­φέ­ας Ου­ί­λιαμ Νταλ­ρίμ­πλ, α­φού συμ­βου­λεύ­τη­κε τον σπου­δαί­ο βυ­ζαν­τι­νο­λό­γο Σερ Στή­βεν Ράν­σι­μαν, ξε­κί­νη­σε έ­να τα­ξί­δι α­πό το Ά­γιον ΄Ο­ρος με ο­δη­γό το Λει­μω­νά­ριο, στα ί­χνη του Ι­ω­άν­νη Μό­σχου. Σκο­πός του ή­ταν να κοι­μη­θεί στα ί­δια μο­να­στή­ρια, να προ­σευ­χη­θεί κά­τω α­πό τις ί­δι­ες τοι­χο­γρα­φί­ες, να α­να­κα­λύ­ψει τι α­πέ­μει­νε και να κα­τα­γρά­ψει την τε­λευ­ταί­α α­να­λαμ­πή του Βυ­ζαν­τί­ου. Ταυ­τό­χρο­να πε­ρι­γρά­φει με γλα­φυ­ρό­τα­το τρό­πο την πε­ρι­πλά­νη­σή του, στην Τουρ­κί­α, την Συ­ρί­α, τον Λί­βα­νο, το Ισ­ρα­ήλ,  και την Αί­γυ­πτο. Η κα­τά­στα­ση στην ο­ποί­α βρί­σκον­ται οι Χρι­στια­νοί στις χώ­ρες αυ­τές, οι πό­λε­μοι, το Ισ­λάμ, σχο­λι­ά­ζον­ται με ευ­θυ­κρι­σί­α α­πό τον συγ­γρα­φέ­α, που συν­δυά­ζει την τα­ξι­δι­ω­τι­κή λο­γο­τε­χνί­α, με θε­ο­λο­γι­κό και πο­λι­τι­κό σχο­λια­σμό.
Άλλα βιβλία του Νταλρίμπλ: “Στα βήματα του Μάρκο Πόλο” (“In Xanadu”, 1989) ,  “City of Djinns: A year in Delhi” (1994), “White Mughals: love and betrayal in eighteenth-century India”  (2002).