ΑΝΑΜΙΣΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΣ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση


Γιά­ννη Μα­κρι­δά­κη, «ΑΝΑΜΙΣΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΣ» Εκδ. Ε­στί­α, σελ.348,

Το πρώ­το βι­βλί­ο του Χι­ώ­τη συγ­γρα­φέ­α Γαν­νη Μα­κρι­δά­κη, γνω­στού α­πό τό βι­βλί­ο «Η δε­ξιά τσε­πη του ρά­σου» (Ε­στί­α, 2009, 244 σελ.), δι­α­βά­σα­με πρό­σφα­τα και γο­η­τευ­τή­κα­με α­πό την ζων­τα­νή α­φή­γη­ση της ι­στο­ρί­ας.

 «Α­νά­μι­σης ντε­νε­κές» ή­ταν το σύν­θη­μα που έ­λε­γαν οι συγ­χω­ρια­νοί τού Γι­ώρ­γη Πέ­τι­κα, ό­ταν πλη­σί­α­ζαν στην σπη­λιά που κρυ­βό­ταν ύ­στε­ρα α­πό έ­να έγ­κλη­μα που εί­χε δι­α­πρά­ξει σε βρα­σμό ψυ­χής στις αρ­χές του 20 αι­ώ­να. Η ι­στο­ρί­α του Πέ­τι­κα εί­ναι έ­νας το­πι­κός θρύ­λος στην πε­ρι­ο­χή των Καρ­δα­μύ­λων της Χί­ου, α­φού κα­νείς δεν γνω­ρί­ζει με ακρίβεια τα πραγ­μα­τι­κά γε­γο­νό­τα. Ο Μα­κρι­δά­κης πε­ρι­πλα­νή­θη­κε τη σύγ­χρο­νη Χί­ο, κα­τέ­γρα­ψε δι­η­γή­σεις η­λι­κι­ω­μέ­νων και α­να­σύν­θε­σε την ι­στο­ρί­α του Πέ­τι­κα, συγ­κρί­νον­τας την αυ­θεν­τι­κό­τη­τά τους.  Γλα­φυ­ρές πε­ρι­γρα­φές, έντονη δράση, το­πι­κή δι­ά­λε­κτος και η σύγ­χρο­νη ι­στο­ρί­α του νη­σιού, ζων­τα­νεύ­ουν μέ­σα α­πό την ά­κρως εν­δι­α­φέ­ρου­σα δι­ή­γη­ση του Γιά­ννη Μα­κρι­δά­κη, που δι­α­κό­πτε­ται α­πό τις εν­θυ­μή­σεις των γε­ρόν­των, για να φτά­σει σε μια μάλ­λον ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη α­πό­δο­ση της πραγ­μα­τι­κής ι­στο­ρί­ας. Το  συ­νι­στού­με.