ΕΝΑΣ ΑΓΓΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

«Ένας Άγγλος στην Αυλή του Τσάρου – Το πνευματικό ταξίδι του Τσαρλς Σίντνεϊ Γκιμπς» Christine Benagh, εκδ. Καινό, 2009

Άλλο ένα βιβλία που μας άρεσε και μας “ταξίδεψε” στον χρόνο: 

O Charles Sydney Gibbes (1876–1963), γό­νος α­ρι­στο­κρα­τι­κής οι­κο­γε­νεί­ας πι­στών Αγ­γλι­κα­νών, με­τά την α­πο­φοί­τη­σή του α­πό το Καίμ­πριτζ, γρά­φε­ται σε θε­ο­λο­γι­κό σε­μι­νά­ριο στο Πα­νε­πι­στή­μιο, που ό­μως δη­μι­ουρ­γούν με­γά­λη κρί­ση στην Χρι­στι­α­νι­κή του πί­στη. Στις αρ­χές του 20ου αι­ώ­να τα α­θε­ϊ­στι­κά ρεύ­μα­τα στην Ευ­ρώ­πη ή­ταν ι­σχυ­ρό­τα­τα και ο νε­α­ρός Σίν­τνε­ϋ, μπερ­δε­μέ­νος α­πό τα υ­παρ­ξια­κά του α­δι­έ­ξο­δα, φεύ­γει για την Ρω­σί­α για να ερ­γα­στεί ως κα­θη­γη­τής Αγ­γλι­κής γλώσ­σας σε παι­διά της ρω­σι­κής α­ρι­στο­κρα­τί­ας. Η κα­λή του φή­μη εί­χε ως α­πο­τέ­λε­σμα να κλη­θεί α­πό την αυ­το­κρα­το­ρι­κή οι­κο­γέ­νεια για να δι­δά­ξει τα παι­διά του Τσά­ρου. Ο Γκίμπς έ­ζη­σε δέ­κα χρό­νια κον­τά τους μέ­χρι τον φρι­κτό θά­να­τό τους. Στην συ­νέ­χεια, κα­τέ­φυ­γε στην Κί­να, ό­που γνώ­ρι­σε τον ε­ξό­ρι­στο ε­πί­σκο­πο-ι­ε­ρα­πό­στο­λο Νέ­στο­ρα (για τον ε­πί­σκο­πο βλέ­πε «Α­να­μνή­σεις α­πό την Καμ­τσάτ­κα», Μη­τρο­πο­λί­του Νέ­στο­ρος, εκδ. Ι.Μ. Πα­ρα­κλή­του), και με την κα­θο­δή­γη­σή του βα­πτί­σθη­κε Ορ­θό­δο­ξος και στην συ­νέ­χεια στα πε­νήν­τα του χρό­νια έ­γι­νε Ι­ε­ρο­μό­να­χος με το ό­νο­μα Νι­κό­λα­ος.
Η συγ­γρα­φέ­ας Christine Benagh βα­σί­στη­κε στις α­να­μνή­σεις του π. Νι­κο­λά­ου, σε πραγ­μα­τι­κές ε­πι­στο­λές και ντο­κου­μέν­τα προ­ερ­χό­με­να α­πό τις συλ­λο­γές του Γκιμπς και σε πο­λυ­ά­ριθ­μες προ­σω­πι­κές συ­νεν­τεύ­ξεις, για να κα­τα­γρά­ψει την ι­στο­ρί­α της Τσα­ρι­κής οι­κο­γέ­νειας και της Ο­κτω­βρια­νής Ε­πα­νά­στα­σης και να πε­ρι­γρά­ψει την συ­ναρ­πα­στι­κή ι­στο­ρί­α του τα­ξι­διού που ο­δή­γη­σε τον Γκιμπς α­πό την Αγ­γλί­α στη Ρω­σί­α, και δι­α­μέ­σου της Σι­βη­ρί­ας, της Κί­νας, των Φι­λιπ­πί­νων και της Ι­ε­ρου­σα­λήμ, πί­σω στην Αγ­γλί­α. 
  
Ο Ε­πί­σκο­πος Δι­ο­κλεί­ας Κάλ­λι­στος Ware, έ­γρα­ψε για το βι­βλί­ο: «Δά­σκα­λος των παι­δι­ών της ρω­σι­κής αυ­το­κρα­το­ρι­κής οι­κο­γέ­νειας, σύν­τρο­φός τους στην ε­ξο­ρί­α τους, ι­δρυ­τής της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας της Οξ­φόρ­δης, και πρω­το­πό­ρος στην α­νά­πτυ­ξη της Ορ­θο­δο­ξί­ας στην Αγ­γλί­α, ο αρ­χι­μαν­δρί­της Νι­κό­λα­ος εν­στερ­νί­στη­κε πολ­λούς δι­α­φο­ρε­τι­κούς κό­σμους κα­τά τη διά­ρκεια της μα­κράς ζω­ής του. Με χα­ρά υ­πο­δε­χό­μα­στε την έκ­δο­ση της προ­σε­κτι­κά ε­πι­με­λη­μέ­νης βι­ο­γρα­φί­ας του α­πό την κυ­ρί­α Benagh. Α­πο­τε­λεί έ­ναν πο­λύ­τι­μο φό­ρο τι­μής στη μνή­μη του, και θα ε­κτι­μη­θεί ευ­ρέ­ως.»