π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΟΥΜ, Μικρό Συναξάρι

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση

Ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο που συγκινεί και εμπνέει τον αναγνώστη, είναι το ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΟΥΜ, Μικρό Συναξάρι, από τις εκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ.
Ο Μη­τρο­πο­λί­της Αν­τώ­νιος του Σου­ρόζ (κα­τά κό­σμον Αν­τρέ­ι Μπο­ρί­σο­βιτς Μπλουμ), γνω­στός α­πό τα πολ­λά βι­βλί­α που έ­χουν εκ­δο­θεί και στην χώ­ρα μας, δι­η­γεί­ται σε 119 σε­λί­δες την ζω­ή του α­πό τα παι­δι­κά του χρό­νια (γεν­νή­θη­κε το 1914), μέ­χρι το 1949 που  ε­γι­νε ι­ε­ρέ­ας. Γιος δι­πλω­μά­τη, πρό­σφυ­γας εξ αιτίας της Ο­κτω­βρια­νής ε­πα­νά­στα­σης στη Ρω­σί­α, πε­ρι­πλα­νή­θη­κε με την οι­κο­γέ­νειά του με­τα­ξύ Ελ­βε­τί­ας, Ρω­σί­ας, Περ­σί­ας, Ιν­δί­ας, Ι­σπα­νί­ας, Γαλ­λί­ας, Γι­ουγ­κοσ­λα­βί­ας και Αυ­στρί­ας, για να κα­τα­λή­ξει στην Γαλ­λί­α μα­ζί με χι­λιά­δες Ρώ­σους εξόριστους.
Οι εμ­πει­ρί­ες του στην πε­ρι­πλά­νη­σή του, οι τα­λαι­πω­ρί­α του στο σχο­λεί­ο στην Γαλ­λί­α, η άρ­νη­ση της Εκ­κλη­σί­ας στην πρώ­τη ε­φη­βεί­α του, πε­ρι­γρά­φον­ται με ε­ξο­μο­λο­γη­τι­κή ευ­θύ­τη­τα.
 Ιδού ένα δείγμα: «Κά­θι­σα λοι­πόν να δι­α­βά­σω. (Την Καινή Διαθήκη) Και σε αυ­τό το ση­μεί­ο θα πρέ­πει να πι­στέ­ψε­τε τα λό­για μου δι­ό­τι αυ­τό δεν μπο­ρεί να α­πο­δει­χθεί […] Κα­θό­μουν και δι­ά­βα­ζα αρ­γά (για­τί η γλώσ­σα δεν μου ή­ταν οι­κεί­α) και α­νά­με­σα στην αρ­χή του πρώ­του και στην αρ­χή του τρί­του κε­φα­λαί­ου, έ­νι­ω­σα ξαφ­νι­κά ό­τι ε­κεί, στην άλ­λη ά­κρη του τρα­πε­ζιού στε­κό­ταν ο Χρι­στός. Ή­ταν τό­σο έν­το­νη η αί­σθη­ση αυ­τή ό­που έ­πρε­πε να στα­μα­τή­σω το δι­ά­βα­σμα και να κοι­τά­ξω. Κοι­τού­σα για αρ­κε­τή ώ­ρα και δεν έ­βλε­πα τί­πο­τα. Ού­τε ά­κου­γα ού­τε αι­σθα­νό­μουν ο­τι­δή­πο­τε. Μα α­κό­μα και ό­ταν κοί­τα­ζα ί­σια μπρο­στά μου προς το μέ­ρος ό­που δεν υ­πήρ­χε κα­νέ­νας που να μπο­ρώ να δω, εί­χα α­κό­μα την ί­δια ζω­η­ρή αί­σθη­ση πως ο Χρι­στός, χω­ρίς κα­μιά αμ­φι­βο­λί­α, στε­κό­ταν ε­κεί… Βγή­κα έ­ξω και περ­πά­τη­σα σαν να βρι­σκό­μουν σε έ­να με­τα­μορ­φω­μέ­νο κό­σμο, κοι­τά­ζον­τας τον κα­θέ­να που προ­σπερ­νού­σα και σκε­πτό­με­νος: Ο Θε­ός σας δη­μι­ούρ­γη­σε α­πό α­γά­πη! Σας α­γα­πά­ει! Εί­σαι ο α­δερ­φός μου…».

Ένα βιβλίο που θα πρέπει όλοι να διαβάσουμε…