Θαῦμα… μυστήριο κραυγῆς ἐν ἡσυχίᾳ τελούμενο…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Προηγούμενος Βασίλειος Ἰβηρίτης

Ὁμιλία πού ἔγινε στὸν κατανυκτικό ἑσπερινό

τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὴ Δράμα (8-3-2009)

Ἀπομαγνητοφὠνηση Γιῶργος Ντ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωὴ καὶ τὸ κάλος. Αὐτὸ τὸ πράγμα εἶναι μιὰ ἔκρηξη ζωῆς. Πρὸ ἡμερῶν κάποιοι προσκυνητές μοῦ εἶπαν νὰ μᾶς πεῖς κάποια θαύματα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ νὰ πιστέψουμε. Δὲν λέω κανένα θαῦμα. Γιατί; Γιατὶ καταλάβαινα τὶ ἤθελαν. Δὲν λέει ψέματα ἡ Ἐκκλησία. Ἔπαψα νὰ λέω, νὰ ἀκοῦνε καὶ νὰ νομίζουν ὅτι εἶναι ψευτιές. Τὸ θαύμα δὲν γίνεται γύρω ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ γίνεται μέσα μας. Τὸν Κύριο τον ἐνέπαιζαν, γιατὶ ζητούσαν συνέχεια σημεία. Καὶ ἐκεῖνος εἶπε: Ὦ γεναιὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς δὲν θὰ δοθεῖ σὲ ἐσᾶς κανένα σημεῖο παρὰ τὸ σημεῖο τοῦ Ἰωνᾶ τοῦ Προφήτου (Ματθ. 16,4) , ὁ ὁποῖος ἔμεινε στὴν κοιλιὰ τοῦ κήτους τρεῖς μέρες καὶ τρεῖς νύκτες καὶ ἔτσι θὰ εἶναι καὶ μὲ τὸν Υἱὸ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ θὰ μείνει τρεῖς ἡμέρες καὶ τρεῖς νύκτες στὴν καρδιά τοῦ Ἄδου.Ὁπότε βλέπετε, ὅτι ἐδῶ πέρα ἔχουμε μιὰ ἐπανάσταση, μιὰ ἔκρηξη ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ. Καὶ νομίζω, ὅτι τὸ Κοντάκιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς μᾶς τὰ λέει καθαρὰ τὰ πράγματα, ὅτι ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός διὰ σοῦ Θεοτόκε περιεγράφει σαρκούμενος καὶ τὴν ρυπωθεῖσαν εἰκόνα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναμορφώσας τῷ Θείῳ κάλει συγκατέμειξεν ἀλλ’ ὁμολογοῦντες τὴν σωτηρίαν ἔργῳ καὶ λόγῳ αὐτὴν ἀνιστοροῦμεν. Ὅταν κάνουμε εἰκόνες, ὅταν κτίζουμε ναούς, ὅταν ψάλλουμε, ὅταν γράφουμε ὕμνους, δὲν κάνουμε κάτι δικό μας, ἀλλὰ κινούμεθα ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον , τὸ ὁποῖο συγκροτεῖ τὸν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁμολογοῦμε τὴν σωτηρία, ὅτι σωθήκαμε δι’ αὐτοῦ τοῦ Πνεύματος, δι’ αὐτῆς τῆς χάριτος.