ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

7/2/1906 – 2/12/1991

Τήν εὐχή του νά’ χουμε…

Ἦχος δ΄ «Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ»
Τῷ ὑπηρέτῃ τοῦ Χριστοῦ Πορφυρίῳ χαριτωθέντι δωρεαῖς ἐξαισίαις, προσείπωμεν δεόμενοι ἐκ βάθους ψυχῆς ἅγιε Πορφύριε, ταπεινῶν ὁ προστάτης, λύτρωσαι δεόμεθα, πατρικῇ σου πρεσβείᾳ, πάσης ἀνάγκης, νόσων καί δεινῶντούς αἰτουμένους τήν χἀριν τήν θείαν σου.

Δές κείμενο στο ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ.