Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ !

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.30΄, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7.00΄, ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
17.00΄, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
17.30΄, ΛΙΤΑΝΕΙΑ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ
Ἁ­γί­ου Ἰ­ωάν­νου τοῦ Δα­μα­σκη­νοῦ
Ἄγ­γε­λος εἶ­ναι ὕ­παρ­ξις πνευ­μα­τι­κή, ἀ­ει­κί­νη­τος, ἐ­λευ­θέ­ρα, ἀ­σώ­μα­τος, πού ὑ­πη­ρε­τεῖ τόν Θε­όν, καί κα­τά χά­ριν ἔ­χει λά­βει εἰς τήν φύ­σιν της τήν ἀ­θα­να­σί­αν, πού τό σχῆ­μα καί τήν κα­τά­στα­σιν αὐ­τής τῆς ὑ­πάρ­ξε­ως μό­νον ὁ Κτί­στης γνω­ρί­ζει. Καί ὀ­νο­μά­ζε­ται ἀ­σώ­μα­τος καί ἄϋ­λος ἐν σχέ­σει μέ ἡ­μᾶς. Δι­ό­τι κά­θε τι πού συγ­κρί­νε­ται μέ τόν Θε­όν, εἶ­ναι δυ­σκί­νη­τον καί ὑ­λι­κόν. ἐ­πει­δή μό­νον τό Θεῖ­ον εἶ­ναι ἀ­λη­θῶς ἄϋ­λον καί ἀ­σώ­μα­τον.
Εἶ­ναι λοι­πόν ὁ Ἄγ­γε­λος φύ­σις λο­γι­κή, πνευ­μα­τι­κή καί ἐ­λευ­θέ­ρα, με­τα­βλη­τή σύμ­φω­να μέ τήν ἀ­πό­φα­σίν της, δη­λα­δή με­τα­βλη­τή μέ τήν θέ­λη­σίν της. Δι­ό­τι κά­θε τι πού ἔ­χει δη­μι­ουρ­γη­θῆ εἶ­ναι καί με­τα­βλη­τόν, καί μό­νον τό ἀ­δη­μι­ούρ­γη­τον εἶ­ναι ἀ­με­τά­βλη­τον. Ἐ­πί­σης εἶ­ναι λο­γι­κόν καί ἐ­λεύ­θε­ρον. Ἐ­πει­δή λοι­πόν ὁ ἄγ­γε­λος εἶ­ναι λο­γι­κή καί πνευ­μα­τι­κή φύ­σις, εἶ­ναι ἐ­λευ­θέ­ρα. ἐ­πει­δή ὅ­μως εἶ­ναι φύ­σις πού ἔ­χει δη­μι­ουρ­γη­θῆ, εἶ­ναι με­τα­βλη­τή, μέ δυ­να­τό­τη­τα νά προ­ο­δεύ­η εἰς τό ἀ­γα­θόν, ἀλ­λά καί νά κα­τευ­θύ­νε­ται στό κα­κόν.