ΜΕΓΑΝ ΕΥΡΑΤΟ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙΣ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μέγαν εὕρατο, ἐν τοῖς κινδύνοις, σέ ὑπέρμαχον, ἡ οἰκουμένη,


Ἀθλοφόρε τά ἔθνη τροπούμενον.


Ὡς οὔν Λυαίου καθειλες τήν ἔπαρσιν,

ἐν τῷ σταδίω θαρρύνας τόν Νέστορα,


οὕτως Ἅγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε,

Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.


Ἀμήν.