ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ !!!

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Αυθεντικά αποσπάσματα, από το νέο («διορθωμένο») σχολικό βιβλίο Ιστορίας.

Αγαπητοί αναγνώστες μας, παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες του Εθνικιστικού λόμπυ, η πεφωτισμένη ηγεσία των εκπαιδευτικών μας δεν υποχώρησε και έκανε μόνο πολιτικώς ορθές διορθώσεις στο βιβλίο της ΣΤ΄δημοτικού! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του συνεργάτη μας Γεωργίου Χοιροβοσκού. οι διορθώσεις θά ειναι οι κάτωθι:1. Το 1940 οι Γερμανοί χάρις στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του Χίτλερ συνέρρεαν μαζικά στις Νότιες χώρες.Χαρούμενοι Αμερικανοί στρατιώτες, πηγαίνουν πρός την Γερμανία στα πλαίσια των πολιτιστικών σχέσεων των δύο χωρών. (Γαλλία 1944).2. Την περίοδο 1940-1944 λόγω της οικονομικής κρίσης που μάστιζε την Ελλάδα, οι Έλληνες Εβραίοι συνωστίζονταν στους σταθμούς των τραίνων για να βρουν ένα μεταφορικό μέσο για τη Γερμανία για να βρουν καμιά δουλίτσα. Πολλοί πέθαναν από την ταλαιπωρία και το συνωστισμό.

Η είσοδος του θερέτρου Νταχάου, όπου εκατομμύρια Εβραίοι βρήκαν εργασία, στέγη, τροφή και… ανάπαυση.

3. Την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας η παραπαιδεία είχε μεγάλη άνθιση. Ο Σουλτάνος ανέθεσε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία άνοιξε με τη σειρά της ιδιωτικά φροντιστήρια. Το ονομαστότερο ήταν στη χαράδρα του Λούσιου (Ι. Μ. Φιλοσόφου) πάνω στο γκρεμό λόγω της καταπληκτικής θέας. Τα παιδιά εκτός από Ελληνική γλώσσα παρακολουθούσαν σύμφωνα με το πρόγραμμα του παιδαγωγικού ινστιτούτου του Σουλτάνου και το μάθημα της Ελληνικής ιστορίας, του Βυζαντίου, θρησκευτικά και Ελληνική φιλοσοφία. Προνομιούχοι Έλληνες μαθητές (Γενίτσαροι) , τραγουδούν χριστιανικά και επαναστατικά τραγούδια έξω από το σπίτι του Σουλτάνου.
(Κωνσταντινούπολη 1800) 4. Λόγω της κακής εκπαίδευσης που υπήρχε από το Βυζάντιο πολλοί έστελναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για σπουδές. Όταν επεκράτησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία οργάνωσε πολλά κολλέγια ανώτερης εκπαίδευσης οι απόφοιτοι των οποίων έβρισκαν αμέσως δουλειά στο Δημόσιο. Πολλοί Έλληνες έστελναν τα παιδιά τους σε αυτά τα κολέγια για να κάνουν καριέρα. Οι απόφοιτοί τους ονομάζονταν δε Γενίτσαροι. 5. Στις 15 Αυ­γού­στου του 1940 ό­που η Μύ­κο­νος δεν εί­χε α­κό­μα α­να­πτυ­χθεί του­ρι­στι­κά ο κό­σμος συ­νέρ­ρε­ε στην Τή­νο ό­που δι­α­σκέ­δα­ζε στο πα­νη­γύ­ρι της Με­γα­λό­χα­ρης κα­θώς ε­πί­σης και πολ­λοί του­ρί­στες. Μά­λι­στα έ­γι­νε και έ­να α­τύ­χη­μα ό­ταν έ­να Ι­τα­λι­κό κρου­α­ζι­ε­ρο­ϋ­πο­βρύ­χιο έ­πε­σε α­πό α­μέ­λεια του κυ­βερ­νή­τη στο Ελ­λη­νι­κό πλοί­ο Έλ­λη. Η στιγμή του ατυχήματος, που θα είχε αποφευχθεί, αν ο Έλληνας καπετάνιος ήταν πιό υποχωρητικός απέναντι στον Ιταλό συνάδελφό του. (Τήνος 1941). 6. Το 1940-44 είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα φοβερός ρατσισμός και ξενοφοβία σε βάρος των Γερμανών οικονομικών μεταναστών. Μόνο λίγοι Έλληνες είδαν τους Γερμανούς σαν ισότιμους Ευρωπαίους πολίτες κρατώντας ταυτόχρονα την Ελληνική τους ταυτότητα. Ήταν οι γνωστοί Γερμανοτσολιάδες που εργάστηκαν για το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Ο συμπαθέστατος καγκελάριος της Γερμανίας, υπεύθυνος για τους Γερμανούς μετανάστες στην Ελλάδα τα έτη 1941 -1944. 7. Το 1941 εί­χε α­να­πτυ­χθεί ο φτη­νός του­ρι­σμός στην Κρή­τη. Πολ­λοί μά­λι­στα Γερ­μα­νοί α­πό χα­μη­λό­τε­ρα οι­κο­νο­μι­κά στρώ­μα­τα έ­βρι­σκαν πάμ­φθη­νες πτή­σεις τσάρ­τερ, χω­ρίς κα­τά­λυ­μα στο νη­σί. Για να γλυ­τώ­σουν τους φό­ρους α­ε­ρο­δρο­μί­ου, έ­πε­φταν στο νη­σί με α­λε­ξί­πτω­το. Σε πολ­λούς Κρη­τι­κούς δεν ά­ρε­σε ο του­ρι­σμός αυ­τός, επειδή δεν α­πέ­φε­ρε συ­νάλ­λαγ­μα στο νη­σί και κα­κο­δέ­χτη­καν τους Γερ­μα­νούς στο νη­σί. Έ­τσι έ­γι­νε κά­ποι­ες με­μο­μονω­μέ­νες α­ψι­μα­χί­ες με­τα­ξύ κα­τοί­κων και του­ρι­στών, που το ε­θνι­κι­στι­κό λόμ­πυ ε­πι­μέ­νει να α­πο­κα­λεί “μά­χη της Κρή­της”. Γερμανοί τουρίστες διασκεδάζουν, κάνοντας ελεύθερη πτώση στο Μάλεμε.
8. Έ­να ε­ορ­τα­στι­κό τρι­ή­με­ρο του 1826, συ­νέ­βη έ­να τρο­με­ρό δυ­στύ­χη­μα, ό­ταν κα­τά την μα­ζι­κή έ­ξο­δο α­πό την πό­λη του Με­σο­λογ­γί­ου, πολ­λοί κά­τοι­κοι πο­δο­πα­τή­θη­καν στο με­γά­λο μπο­τι­λι­ά­ρι­σμα, ό­ταν έ­νας α­με­λής Τούρ­κος υ­πάλ­λη­λος α­μέ­λη­σε να α­νοί­ξει το έ­να φύ­λο της θύ­ρας της ε­ξό­δου της πό­λης. Α­νά­λο­γο πε­ρι­στα­τι­κό έ­γι­νε το 1981 με τη θύ­ρα 7 του Ο­λυμ­πια­κού.

Αντιδραστικός πίνακας που ζωγραφίστηκε με οδηγίες του Εθνικιστικού λόμπυ, για να αποπροσανατολίσει τα παιδιά μας.
Άντε, Καλή Ανάσταση και καλά μυαλά νά’χουμε…